SpareBank1 SR-Bank har gjennom en børsmelding mandag offentliggjort et tilbud og invitasjon til drøftelser om sammenslåing med Sandnes Sparebank.Styret i Sandnes Sparebank har behandlet innholdet i børsmeldingen og avviser i en melding sent mandag kveld det fremlagte offentlige tilbudet om sammenslåing med SpareBank1 SR-Bank.Likeledes avvises oppfordringen om å utsette behandling av forslaget om alliansetilknytning til Eika."SpareBank1 SR-Bank hevder at det over lengre tid har vært forsøk på få til en dialog om fusjon med Sandnes Sparebank. Det har ikke vært i tråd med Sandnes Sparebank sin langsiktige strategi å bli innlemmet i en annen bank. Sandnes Sparebank har hele tiden tydelig kommunisert strategien om å bestå som en selvstendig og lønnsom bank i Sandnes", heter det.I en vurdering av strategiske alternativer har styret i Sandnes Sparebank konkludert med at det vil være krevende å stå alene uten en strategisk allianse eller et innkjøpssamarbeid. Sandnes Sparebank kommuniserte nylig at banken ønsker å bli en del av Eika alliansen for dermed å bygge en enda sterkere lokal bank i Sandnes. Sandnes Sparebank vil dermed bestå som en selvstendig bank i Sandnes kommune. Styret er av den oppfatning at dette alternativet er vesentlig bedre for alle interessenter i Sandnes Sparebank enn de rammene som ble skissert i børsmeldingen fra SpareBank1 SR-Bank.Innholdet i børsmeldingen fra SpareBank1 SR-Bank er i det vesentlige i tråd med det som ble indikert i en uformell samtale torsdag 20. november med begge bankenes styreledere og administrerende direktører. I denne samtalen forklarte Sandnes Sparebank tydelig hvilke vurderinger som var gjort rundt alternativet med sammenslåing med andre banker, og hvorfor Eika alternativet blir ansett som best for kunder, eiere, ansatte og lokalsamfunnet.Eierne av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank ville ifølge  meldingen fått en kortsiktig gevinst målt mot dagens børskurs gjennom prisnivået indikert fra SpareBank1 SR-Bank. Dette prisnivået reflekterer likevel ikke de underliggende verdiene i Sandnes Sparebank. Alternativet ved drift, som en del av Eika Alliansen, vil forventes å gi eierne lik eller større avkastning på sikt enn gjennom en overtakelse fra SpareBank1 SR-Bank.Sandnes Sparebank er en børsnotert sparebank. 57 prosent av banken er eid gjennom egenkapitalbevis på Oslo Børs. 43 prsoent av banken er samfunnskapital som ikke styres via Oslo Børs. Avkastningen på denne samfunnskapitalen tilføres et gavefond som bidrar til lag, foreninger og annet frivillig arbeid i Sandnes.I en overtakelse fra SpareBank1 SR-Bank vil samfunnskapitalen i Sandnes Sparebank overføres til en stiftelse som eier aksjer i SpareBank1 SR-Bank. Det forventes ikke at utdeling fra en slik stiftelse vil gi høyere nivå på gavetildeling i Sandnes Kommune enn gjennom drift i Sandnes Sparebank som en selvstendig bank.Sandnes Sparebank er en bank for privatkunder og små- og mellomstore bedrifter. Mange av disse opplever seg for små til å få oppmerksomhet av de større bankene. Disse kundene vil miste et mellomstort bankalternativ som bryr seg om dem og kjenner deres virksomhet. Overtas Sandnes Sparebank vil en lokal konkurrent forsvinne og konkurransen om kundene blir mindre.Styret har lagt vekt på en samlet vurdering av effekten for de ulike interessegrupperingene i Sandnes Sparebank. En overtakelse fra SpareBank1 SR-Bank vil medføre usikkerhet for bankens ansatte, svekket finansmiljø i Sandnes og resten av regionen, samt tap av en pådriver for utvikling av organisasjonsliv og næringsliv i Sandnes kommune. Når tilslutningen til Eika Alliansen forventes å gi minst like god avkastning og i tillegg ikke har negative effekter for øvrige interessegrupper, innstiller styret på at Eika Alliansen velges som strategisk retning.