Det fremgår av en fersk tilsynsrapport fra Mattilsynet, datert 29. september, skriver Altaposten. Selskapet er nå ilagt et overtredelsesgebyr på 900.680 kroner for overtredelsene som fant sted i februar i år.– Virksomheten har registrert mye dødfisk, cirka 8.000 stykker i merdene fra og med den 19. februar til og med den 24. februar. Dette fremkommer i skjemaer fra slakteriet, skriver Mattilsynet.Mattilsynet skriver at Grieg Seafood har en beredskapsplan, men denne har ikke blitt fulgt.– Mattilsynet mener at Grieg Seafood Finnmark kunne unngått de aktuelle regelbruddene ved å følge egne prosedyrer og beredskapsplan. Regelbruddene må kunne karakteriseres som nokså grove. Mattilsynet mener dette samlet sett viser at dette er en grov overtredelse av dyrevelferdsloven med tilhørende forskrifter, skriver Mattilsynet.– Grieg Seafood Finnmark har gjort det beste ut av situasjonen for å gi den aktuelle fisken forsvarlig behandling og ivareta fiskens velferd i størst mulig grad under de gitte forhold, skriver selskapet i en kommentar til varselet om gebyr