Mener Økokrim anket korrupsjonsdom for sent

Rettssaken mot de fire tidligere Yara-toppene i Oslo tingrett i vinter fortsetter.

Børs

De fire tidligere Yara-toppene som ble dømt for korrupsjon i sommer, har alle anket dommen, mens påtalemyndigheten har anket straffutmålingen og frifinnelsen av Daniel Clauw for det ene av de to korrupsjonstilfellene eksdirektøren ble dømt for, ifølge DN.Forsvarerne hevder imidlertid at ankefristen på to uker ble overskredet av Økokrim. Spørsmålet er om fristen startet å løpe da dommen ble oversendt førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim på epost 7. juli eller først da Økokrim fikk dommen fra Oslo tingrett i posten 6. august. Økokrim leverte anken 17. august.– Vi mener at tiden er moden for at epost skal legges til grunn som utgangspunkt for ankefristen på to uker. Dette er en rettslig uenighet som generelt er uavklart og som vi ser frem til at Høyesterett avklarer, sier Daniel Clauws forsvarer Fredrik Berg i advokatfirmaet Hjort til DN.Avisen skriver at så langt har tingretten og lagmannsretten støttet opp om Økokrims lovforståelse i ankekrangelen, og Borgarting lagmannsrett fastslår at dommen som ble oversendt på epost «ikke var undertegnet eller bekreftet som rett kopi». Beslutningen i epost-tvisten er anket til Høyesterett, men landets øverste domstol har ennå ikke avgjort om tvisten skal opp til behandling der.– Det er ikke tvil om at alle parter ble kjent med dommen den 7. juli, men kunnskap om en avgjørelse er ikke lovens utgangspunkt for ankefristen, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til DN.

Nyheter
Børs