Så mange tegningsretter får hver aksjonær

Sparebanken Vest har fatsatt vilkår for fortrinnsrettsemisjonen.

Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Sparebanken Vest.
Børs

Styret i Sparebanken Vest vil foreslå for representantskapet at tegningskursen i den annonserte fortrinnsrettsemisjonen settes til 27,50 kroner per egenkapitalbevis,  og at det utstedes 27.272.727 nye egenkapitalbevis.  I den planlagte emisjonen vil Sparebanken Vest hente inn 750 millioner kroner. Tegningskursen er cirka 25,4 prosent lavere enn den beregnede teoretiske kursen eksklusive tegningsrett, opplyses det i en børsmeldng. Det opplyses videre at eiere av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest per utløp av 18. november, med registreringsdato i VPS per utløp av 20. november 2015, vil motta om lag 0,8587 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Prospektet offentliggjøres trolig 24. november, og fra 24. november til 8. desember vil tegningsrettene være omsettelige. Tegningsperiode og handel i tegningsrettene avsluttes 8. desember kl. 16:30.

Nyheter
Børs