Sparebank varsler emisjon

Sparebank vil gjennomføre en rettet emisjon.

Børs

Aurskog  Sparebank  (AURG) har bestemt å iverksette en rettet emisjon på .mellom  120.000 og 150.000 nye egenkapitalbevis. Det tilsvarer mellom ca 7,98 og 9,98 prosent av egenkapitalbevisene i selskapet, rettet mot nye og eksisterende egenkapitalbeviseiere.Tegningskursen  i den rettede emisjonen ventes å være mellom 175 og 189 kroner per egenkapitalbevis. Fredag var kursen 189 kroner.Den endelige tegningskursen vil bli fastsatt av selskapets styre på basis av bookbuilding-prosessen,  og kan settes utenfor det ventede prisintervallet.Selskapet har engasjert DNB Markets som tilrettelegger og Advokatfirmaet Thommessen som juridisk rådgiver i den rettede emisjonen.Den rettede emisjonen skal rettes mot:

  • De egenkapitalbeviseierne som eier 2.500 egenkapitalbevis  eller mer i selskapet, samt andre utvalgte investorerDe egenkapitalbeviseierne som eier 2.500 egenkapitalbevis  eller mer i selskapet, samt andre utvalgte investorer
  • Adre eksisterende egenkapitalbeviseiere og  eksterne  investorer,  hvor  minsteordre  og  -tildeling er fastsatt til det kronebeløp  som  tilsvarer 100.000 euro.Adre eksisterende egenkapitalbeviseiere og  eksterne  investorer,  hvor  minsteordre  og  -tildeling er fastsatt til det kronebeløp  som  tilsvarer 100.000 euro.
Selskapet  opplever en  noe sterkere  utlånsvekst enn  tidligere lagt til grunn.Kombinert  med  eksisterende  myndighetskrav,  samt  implementering  av vedtatte endringer  i disse,  er det selskapets vurdering  at bankens soliditet bør økes noe.   

Nyheter
Børs