Havila Shipping redegjør i en børsmelding fredag for et revidert restruktureringsforslag.
Forslaget
    4,5 millioner kroner av rentene i HAVI08 for hvert av årene 2016-2018 skal betales kontant.Selskapet vil tilby å kjøpe tilbake obligasjonene i HAVI08 med en pålydende verdi inntil 275 millioner kroner på en kurs inntil 30 prosent av pålydende, og med oppgjør i kontanter ved gjennomføring av restruktureringenNy egenkapital økes fra minimum 200 millioner til 300 millioner kroner for å sikre kontant rentebetaling i HAVI08, og for å legge til rette for obligasjonstilbakekjøpet beskrevet ovenfor.Sævik-familien (ved Havila Holding AS) tar sikte på å opprettholde sin nåværende eierandel og har garantert for tegning av 153 millioner kroner.Ny egenkapital innhentes gjennom en emisjon rettet mot eksisterende aksjeeiere og nye investorer i henhold til og i samsvar med gjeldende verdipapirrettslige regler. Obligasjonseiere som tegner seg vil gis preferert allokering før nye investorer i den grad det er mulig.
Les mer her.
Selskapet skriver at det reviderte forslaget er basert på dialog med interessentene.- Selv om det ikke er forhåndsakseptert med tilstrekkelig kvalifisert flertall fra samtlige obligasjonseiere i obligasjonslånene, er det gitt tilslutning til forslaget fra de største obligasjonseierne i samtlige obligasjonslån, samt banklångiverne som har akseptert en revidert «Master Agreement», og selskapets hovedaksjeeier Havila Holding AS som garantist for ny egenkapital, heter det i meldingen.