SEB nedjusterer forventet BNP-veksten for Fastlands-Norge til 1,6 prosent fra 1,8 prosent i 2016. Det fremgår av SEBs «Nordic Outlook»-rapport tirsdag, sammenlignet med november-rapporten, skriver TDN Finans.SEB venter at Norges Bank vil sette ned renten til 0,50 prosent i mars før den første rentehevingen sent i 2017.«Den allerede høyt ekspansive politikken og våre anslag for en sterkere vekst utenfor oljesektoren indikerer at renten vil bunne ut på 0,50 prosent», skriver meglerhuset ifølge TDN.Meglerhuset venter ellers at investeringene i petroleumssektoren vil falle med 12,5 prosent i 2016, noe som er et halvt prosentpoeng lavere enn tidligere anslag. Investeringsfallet i 2017 er ventet til syv prosent, opp fra tidligere anslåtte 5,5 prosent.SEB har også nedjustert oljeprisanslagene sine med ti dollar fatet både for 2016 og 2017 til henholdsvis 40 og 50 dollar per fat.Meglerhuset venter at oljeprisen vil ligge rundt 30 dollar de neste månedene for så å stige til 45 dollar ved årsslutt.