I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Telenor og Kongsberg Automative. Aker får derimot en kjøpsanbefaling.- Aker har siden slutten av januar vist en positiv utvikling. Kursen har brutt opp gjennom taket i en stigende trendkanal, noe som åpner for en enda sterkere stigningstakt. Ved videre oppgang ligger det noe langsiktig motstand ved 212 kroner, mens det ligger støtte rett under 170 kroner. Positiv volumbalanse viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på et lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. Det er ikke blitt rapportert om handelsaktivitet blant nøkkelpersoner i selskapet så langt i år. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Telenor har reagert tilbake etter å ha testet motstandsnivået ved 143 kroner. Kursen har etablert seg tilbake i en fallende trend, noe som indikerer en videre negativ utvikling. Det ligger motstand rundt 143 - 147 kroner, mens det er støtte ved 116 kroner. Et brudd opp gjennom motstanden vil være et positivt signal, mens et brutt ned gjennom støttenivået vil være et salgssignal. Negativ volumbalanse indikerer en økende pessimisme blant investorene. Omsetningen er høy på dager med fall, mens investorene er avventende til å kjøpe på kursoppganger. Aksjen er positiv på innsidehandler, men dette vektlegges lite i totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Kongsberg Automotive ASA ligger i en fallende trend og fortsatt negativ utvikling indikeres. Kursen har nå dessuten steget opp mot taket i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon ned. Ved videre nedgang ligger det kortsiktig støtte ved 5,84 kroner og ved 5,16 kroner på mellomlang sikt. Reagerer derimot aksjen opp, ligger det motstand ved 6,30 kroner. Negativ volumbalanse indikerer en økende pessimisme blant investorer. Dette svekker aksjen på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.