Flagger i DOF

Verdipapirfond forvaltet av Pareto flagger i DOF ASA.

Hentet fra DOF ASAs hjemmeside.

Verdipapirfond forvaltet av Pareto Asset Management AS eier fra den 5. august 2016 obligasjonslån pålydende 76.750.000 kroner i DOF ASA. Obligasjonene er konvertible til 76.750.000 nye aksjer i DOF ASA. Rettighetene kan bli utøvd til utøvelseskurs 1 krone når som helst frem til forfallsdato for lånet, som er 6. juli 2021. Senest ved forfall vil obligasjonslånet konverteres til nye aksjer i selskapet.Etter dette eier fond forvaltet av Pareto Asset Management AS rettigheter til 76.750.000 nye aksjer, tilsvarende 5,157 prosent av totalt antall aksjer i DOF ASA før konvertering. Konvertering av Paretos andel av gjelden til aksjer vil isolert medføre at eierandelen i selskapet justert for kapitalforhøyelsen blir 4,904 prosent. På fullt utvannet basis utgjør eierandelen 3,85 prosent av aksjene.