AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med Kanonaden Entreprenad AB med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet, går det frem av en melding.Avtalt entrepriseverdi for 100 prosent av Kanonaden Entreprenad AB på kontant- og gjeldfri basis er 260 millioner svenske kroner.Oppgjøret forventes å bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført innen 31.01.2017.