Vil fjerne pliktsystemet i fiskeriene

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å fjerne leveringspliktsystemet for torsketrålerne, samle verdien av pliktene i en kvotebank og auksjonere ut kvoter til fiskeindustrien.

Børs

Dersom forslaget blir gjennomført, må Havfisk tåle en inndragning og omfordeling av 15-25 prosent av sine trålerkvoter. Det tidligere Røkke-kontrollerte selskapet ble nylig solgt til Lerøy. Rederiet har i dag 12 torskekonsesjoner.– Ut fra dagens antall torskekvoter, vil mellom 6.000 og 10.000 tonn torsk gå inn i kvotebanken og bli auksjonert til fiskeindustrien, sier utvalgsleder Lars Mathiesen som onsdag overleverte pliktkommisjonens innstilling til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).Årlig auksjonInntektene fra kvotesalget skal ifølge forslaget fra pliktutvalget gå til nordnorske kyststamfunn. De foreslår at Norges Råfisklag skal auksjonere ut de inndratte kvotene til kystflåten.Det såkalte pliktsystemet blant torsketrålerne ble innført for å sikre fiskeindustrien i Nord-Norge jevn tilgang på råstoff, skape lønnsom industri og opprettholde sysselsetting og bosetting.Det innebar opprinnelig leveringsplikt til visse anlegg, bearbeidingsplikt av råstoff og en plikt til å opprettholde aktiviteten ved visse fiskeanlegg.Fungerer ikkeEkspertutvalget slår fast at leveringsplikten som ble omgjort til en tilbudsplikt, og bearbeidingsplikten, i dag ikke fungerer etter intensjonen. Trålerne tilbyr fryst råstoff som anleggene ikke vil ha, men har overholdt sin tilbudsplikt. Landanleggene må hente sitt råstoff fra kystflåten.Annerledes stiller det seg med aktivitetsplikten. En tredel av trålerne i Havfisk ASA har i dag aktivitetsplikt til Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.OmfordelingHavfisk og industrien har argumentert med at denne aktivitetsplikten er kostbar for torsketrålerne. De hevder det hemmer bedriftenes mulighet til å utnytte råstoffet mest lønnsomt.Flere kystkommuner i Nord-Norge har tatt til orde for å gjeninnføre leveringsplikten. De krever at trålerne må få inndratt sine konsesjoner og at de bør omfordeles til kystflåten.– Vi ivaretar begge disse hensynene i vårt forslag. Men legger til et nytt element med en kvotebank som årlig auksjonerer ut de inndratte kvoteandelene til foredlingsindustrien, sa utvalgsleder Lars Mathiesen da han presenterte forslaget.Ekspertutvalget mener at dagens tilbudsplikt fra trålerne ikke har noen økonomisk verdi. Med ett unntak gjelder det også bearbeidingsplikten. De har regnet seg fram til at aktivitetsplikten for Havfisk-trålerne utgjør 15-25 prosent av deres kvoter. Utvalget argumenterer for at Havfisk og Norway Seafood vil vinne på ordningen da de kan rasjonalisere driften.Behandles før julDet var fiskeriminister Per Sandberg som nedsatte utvalget etter stortingsbehandlingen av sjømatindustriutvalgets NOU i mars i år. Pliktutvalgets rapport sendes på høring, og fiskeriministeren lover å fremme sak for Stortinget før jul. Han karakteriserer ekspertutvalgets rapport som «spennende».– Vi må løse denne floken som har ridd både næringa og samfunnene i så lang tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, sa Sandberg da han mottok rapporten onsdag. (©NTB)

havfisk
regjeringen
per sandberg
fiskekvoter
Nyheter
Børs