("Utsteder") vedrørende forslag til restruktureringsløsning ("Restruktureringsplanen"), vil Utsteder med referanse til back-up planen som er nevnt i børsmeldingen klargjøre, at det mest sannsynlige utfallet for Utsteder er begjæring av oppbud / konkurs dersom Restruktureringsplanen ikke blir godkjent av de usikrede obligasjonseierne. Selv om interessenter under slike omstendigheter har forberedt back-up planer, vil avgjørelse om hvordan dette skal tas videre da bli tatt av konkursboet i samarbeid med bl.a. de sikrede kreditorene.I den andre meldingen vises til det vises til børsmelding fra Havila Shipping ASA av 9. november 2016 vedørende forslag til restruktureringsplan og den alternative planen som er presentert av en gruppe obligasjonseiere i HAVI08 i børsmelding av 11. november 2016 ("HAVI08 Restruktureringsplan").Styret i utsteder har mottatt et brev fra obligasjonseiergruppen datert 11. november 2016 ("HAVI08 Brevet") hvori det er argumentert for HAVI08 Restruktureringsplan og hvorfor denne må velges fremfor Havila Restruktureringsplan. HAVI08-brevet,, har blitt gjennomgått og behandlet av styret i utsteder, og etter dette har utsteder følgende merknader: «Havila RestruktureringsplanFor det første vil Utsteder minne om og understreke at Havila Restruktureringsplan er støttet av de sikrede og usikrede bankene, og likeledes av majoritetseieren i Utsteder, som har bekreftet vesentlige bidrag i form av frisk kontant egenkapital som en del av restruktureringen. Majoriteten av interessentene knyttet til Utsteder støtter følgelig Havila Restruktureringsplan.Konvertering av usikret gjeld til egenkapital Obligasjonseiergruppen har ihht til en konfidensialitetserklæring fra og med april 2016 vært involvert i diskusjoner og vurdering om forskjellige, alternative løsninger for restrukturering av Utsteder - herunder konvertering av usikret gjeld. Inntil oversendelse av HAVI08 Brevet, har konvertering av all usikret gjeld hos Utsteder på vilkår som kan aksepteres av de sikrede bankene, blitt avvist av obligasjonseierne. Obligasjonseiergruppen har i stedet for full konvertering av usikret gjeld, enten krevd tilleggs - eller delvis betaling i form av kontant oppgjør, eller at deler av den usikrede gjelden blir beholdt og videreført.Under henvisning til dette, og med referanse til det faktum at långivere som innehar ca. 50 % av den usikrede gjelden støtter Havila Restruktureringsplan, synes det usannsynlig at de usikrede långiverne som gruppe vil akseptere konvertering av usikret gjeld til egenkapital i Utsteder på vilkår som foreslått i HAVI08 Restruktureringsplan.Egenkapital som skal skytes inn i Utsteder Utsteder har klar forståelse av at sikrede banker - som et generelt prinsipp - vil kreve frisk egenkapital i form av kontanter skutt inn i forbindelse med en restrukturering som den som er pågående i Usteder, og legger derfor til grunn at dette vil bli krevet for godkjennelse av ethvert forslag til restrukturering av Utsteder.I diskusjoner om forskjellige alternativer for restrukturering av Utsteder, har de usikrede kreditorene - herunder også Obligasjonseiergruppen - blitt anmodet om å bekrefte frisk egenkapital i form av kontanter i forbindelse med restrukturering av Utsteder. Bortsett fra de uforpliktende utsagnene om egenkapital i HAVI08 Brevet, har Obligasjonseiergruppen så langt avvist at de vil bidra med egenkapital i form av kontanter til Utsteder. For å utligne egenkapitalbidraget indikerer Obligasjonseiergruppen i HAVI08. Brevet at NOK 22 millioner kan ble tilført som frisk egenkapital til Utsteder i form av kontanter. I motsetning til Havila Restruktureringsplan, hvor kontantbidraget er NOK 164 millioner, er kontanttilførslene som er omhandlet i HAVI08 Brevet ikke inkludert i HAVI08 Restruktureringsplan, og heller ikke endelig bekreftet.Reparasjons emisjonUtsteder har notert at HAVI08 Restruktureringsplanene ikke legger opp til en reparasjonsemisjon mot aksjonærene i Utsteder. Usteder er av den oppfatning at HAVI08 Restruktureringsforslag derfor vil kunne bli utfordret av aksjonærene i Utsteder, all den stund lik behandling av aksjonærene ikke er sikret.Medvirkning fra sikrede og usikrede långivereHAVI08 Restruktureringsplan er basert på en forutsetning om at de sikrede og de usikrede långivernes bidrag til restrukturering av Utsteder, slik dette fremkommer i Havila Restruktureringsplan i form av konvertering av sikret gjeld og forfalte renter til egenkapital, utsettelse av avdrag i 4 år, dekning av kostnader knyttet til "non-core vessels" og "non-perfoming vessels" og at udekket gjeld på "non-core vessels" og "non-performing vessels" konverteres til egenkapital, vil bli opprettholdt og inkludert i HAVI08 Restruktureringsplan.Per i dag har Utsteder ingen informasjon om at sikrede og usikrede banker vil opprettholde sine bidrag til restruktureringen dersom Havila Restruktureringsplan ikke får tilstrekkelig støtte fra usikrede långivere.Kontantbetaling og tegningsretterUtsteder har sagt seg villig til å yte usikrede långivere et kontantoppgjør på 15 % av hovedstolen og utover dette utstede tegningsretter som kan gi en eierandel på inntil 21 % (før reparasjonsemisjonen og eventuell konvertering av gjeld knyttet til "non-perfoming vessels") i Utsteder. Tatt i betraktning at foreliggende egenkapital er tapt og usikret gjeld er utfordret, samt det faktum at deler av sikret gjeld konverteres til egenkapital i Utsteder, er Utsteder av den oppfanging at forslaget slik det er fremsatt i Havila Restruktureringsplan, i den foreliggende situasjon, klart fremstår som rettferdig behandling av usikret gjeld.Foreløpige konklusjonerMed referanse til ovennevnte er Utsteder av den oppfatning at HAVI08 Restruktureringsplan er ufullstendig, klart betinget, og inneholder ikke kommitterte, nødvendige, bærekraftige elementer fra alle interessentene knyttet til en restrukturering av Utsteder. Under henvisning til dette, og det faktum at HAVI08 utgjør mindre enn 10 % av den totale gjelden til Utsteder, er Utsteder slik saken står i dag, av den oppfatning at HAVI08 Restruktureringsplan ikke vil få støtte fra sikrede og usikrede banker, og at den derfor ikke vil kunne gjennomføres, selv om planen skulle få tilslutning i obligasjonseiermøte i HAVI08 24. november 2016.Som følge av dette tar styret i Utsteder forslaget til orientering, men kan ikke støtte HAVI08 Restruktureringsplan slik den er presentert i melding til obligasjonseierne 10. november 2016, samt redegjort for i HAVI08 Brevet, med mindre nødvendige bidrag fra alle interessentene sikres.»