Finanstilsynet har ferdigstilt vurderingen (SREP) av Sparebanken Vests risiko- og kapitalvurderingsprosess for 2016.Tilsynet har ifølge en børsmelding fastsatt Pilar 2-kravet for Sparebanken Vest til 1,8 prosent av risikovektet balanse.Pilar 2-kapital omfatter kapital på risikofaktorer som  ikke fanges opp av Pilar 1. Dette kravet må dekkes av ren kjernekapital.Summen av alle minste- og bufferkrav til ren kjernekapital for Sparebanken Vest blir etter dette 13,3 prosent. Sparebanken Vest har et mål på ren kjernekapital ultimo 2016 på 14,5 prosent. Sparebanken Vest hadde en ren kjernekapitaldekning på 14,8 prosent ved utgangen av september 2016, inkludert 80 prosent av delårsresultatet. Sparebanken Vest er derfor meget godt kapitalisert sett opp mot regulatoriske krav, heter det i meldingen.