Solide tall fra DNB

DNB overgikk analytikernes forventninger på bunnlinjen med solid margin, men det gikk bedre i fjor.

DNB melder om et resultat etter skatt på 5.380 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 6.784 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 4.203 millioner kroner.Resultat per aksje ble 3,16 kroner, mot 4,11 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,58 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 5.644 millioner kroner, sammenlignet med 7.833 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 5.496 millioner kroner.Netto renteinntekter beløp seg til 8.372 millioner kroner, sammenlignet med 9.062 millioner kroner i 4. kvartal 2015. Analytikernes forventninger lå her på 8.585 millioner kroner.Totale renteinntekter endte på 12.602 millioner kroner, ned fra 12.888 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 12.793 millioner kroner.Inntektsfall og nedskrivningerÅrsaken til DNBs inntektsfall i 4. kvartal er ifølge banken en styrt reduksjon i lån med lav lønnsomhet til større bedriftskunder i utlandet. I tillegg bidro lavere utlånsmarginer og høyere innlånskostnader også til å trekke ned inntektene, i likhet med foregående kvartaler."Samtidig økte andre inntekter med 405 millioner kroner. Dette skyldtes blant annet økte inntekter i DNB Markets, som igjen var drevet av høy aktivitet i kapitalmarkedene for gjeld og egenkapital", heter det.Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 1.753 millioner kroner i 4. kvartal, opp 333 millioner fra tilsvarende kvartal i 2015.Dette er ifølge DNB i hovedsak relatert til store og internasjonale bedrifter innenfor oljerelaterte næringer."Kostnadene steg med 1.568 millioner kroner, men justert for engangshendelser i 2015 var denne posten 225 millioner lavere enn året før", skriver banken.- Alt i alt er vi fornøyde med resultatene i 2016, tross økte tap og store valutasvingninger. Når vi nå er i mål med kapitaloppbyggingen, blir den viktigste finansielle jobben vår fremover å øke egenkapitalavkastningen i kombinasjon med et robust utbyttenivå. Like viktig er det å jobbe knallhardt hver dag for å innfri de forventningene kundene har til oss, sier Bjerke i en kommentar.UtbytteDNB-styret foreslår nå å betale ut et utbytte på 5,70 kroner per aksje for fjoråret."Totalt utgjør dette 49,8 prosent av overskuddet for regnskapsåret 2016. DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer", heter det i meldingen.- Gjennom en lang periode med intens kapitaloppbygging har vi holdt tilbake utbytte og levert langt lavere utbytte enn våre nordiske konkurrenter. Vi er glade for at vi nå kan vende tilbake til en normalisert og bærekraftig utbyttepolitikk, sier konsernsjef Rune Bjerke i en kommentar.Her er rapporten og presentasjonen.Aksjen faller på Oslo BørsMålsettingerHovedmålet for DNB er fremdeles å oppnå en egenkapitalavkastning på over 12 prosent i 2019. Det tror banken den vil klare blant annet gjennom kraftig fokus på lønnsomhet, en streng kostnadskontroll og en mer effektiv utnyttelse av kapitalen.DNB hadde satt seg et mål om en kjernekapitaldekning (Tier 1) på 16,0 prosent ved utgangen av 2017. Det målet nådde banken i desember, og styret føler at banken er godt posisjonert for å møte eventuelle nye krav.DNB arbeider mot et mål om å ha en kostnadsgrad (kostnad/inntekt) på under 40 prosent inn mot 2018 og kunne være i stand til å betale ut utbytte på mer enn 50 prosent av resultatet fra 2017.I tillegg til å utbetale utbytte vurderes det også å innføre et tilbakekjøpsprogram av aksjer.Utlånsvolumet ventes å være stabilt I 2017 og 2018, mens volumvektede spreader er anslått å øke litt.I denne perioden venter banken også at utlån til privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter kommer til å øke, mens det vil bli arbeidet aktivt med å redusere porteføljen av lån til store bedrifter og internasjonale kunder, heter det i kvartalsrapporten.I 2019 ventes det at det totale utlånsvolumet vil øke med 2 – 3 prosent.Banken gjentar også at totale tap for perioden 2016 til 2018 er anslått til å være på opp mot 18 milliarder kroner, og at den største delen kommer i begynnelsen av perioden.Langsiktige finansieringskostander er ventet å falle litt fra 2016 til 2017, mens skatteprosenten er ventet å være 23 prosent i perioden 2017 til 2019.Nøkkeltall for 4. kvartal (Q4 2015 i parentes)

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (9,3)
 • Resultat etter skatt var 5,4 milliarder kroner (6,8)
 • Comprehensiv income (inkluderer detaljerte resultater fra alle bankens aktiviteter) var 6,5 milliarder kroner (8,5)
 • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,0 prosent (14,4)
 • Resultat per aksje ble 3,16 kroner (4,11)
 • Egenkapitalavkastningen ble 10,9 prosent (15,0)
 • Kostnadsgraden var 41,2 prosent (28,1)
Nøkkeltall for 2016 (2015 i parentes)
 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 30,8 milliarder kroner (34,1)
 • Resultatet etter skatt var 19,3 milliarder kroner (24,8)
 • Comprehensiv income (inkludert detaljerte resultater fra alle bankens aktiviteter) var 16 milliarder kroner (29,7)
 • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,0 prosent (14,4)
 • Resultat per aksje ble 11,46 kroner (14,98)
 • Egenkapitalavkastningen ble 10,1 prosent (14,5)
 • Kostnadsgraden var 40,9 prosent (36,9)
 • Foreslått utbytte er 5,70 kroner per aksje (4,50)