Sparebank henter over 350 millioner

SpareBank 1 Ringerike Hadeland gjennomfører emisjoner som skal tilføre banken over 350 millioner kroner.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland meldte etter børsslutt onsdag at banken planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil 250-275 millioner kroner rettet mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer. Formålet med den rettede emisjonen vil være å øke egenkapitalen i banken med henblikk på bankens muligheter for lønnsom vekst.På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en rettet emisjon av 1.486.486 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner, til tegningskurs 185 kroner per egenkapitalbevis.Bruttoproveny i den rettede emisjonen vil således være ca 275 millioner kroner.Onsdag var kursen 192 kroner, noe som betyr at rabatten ble 3,6 millioner kroner.Styret har besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 378.378 nye egenkapitalbevis til tegningskurs 185 kroner, med bruttoproveny inntil ca 70 millioner med ikke-omsettelige allokeringsretter til egenkapitalbeviseiere per 26. april 2017.I tillegg har styret besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en ansatteemisjon. Ansatteemisjonen medfører et tilbud på inntil 121.000 nye egenkapitalbevis der ansatte i banken og fast ansatte i bankens datterselskaper skal kunne tegne inntil 500 egenkapitalbevis hver. Tegningskursen i ansatteemisjonen er foreslått til 148 kroner, hvilket utgjør en rabatt sammenlignet med tegningskursen i den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen på 20 prosent, i tråd med tilsvarende emisjoner av egenkapitalbevis rettet mot ansatte. Egenkapitalbevisene i Ansatteemisjonen vil være underlagt salgsrestriksjoner i to år.Arctic Securities AS og SpareBank 1 Markets AS er tilretteleggere for den rettede emisjonen, reparasjonsemisjonen og ansatteemisjonen.Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som juridisk rådgiver.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker