Foreslår vesentlige endringer av innsideregler

Verdipapirlovutvalget har overlevert ny rapport.

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin tredje delrapport til Finansdepartementet, skriver departementet selv på sine hjemmesider.Rapporten inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk (MAR), sanksjoner og straff.- Vesentlige endringerUtvalget selv karakteriserer forslagene til endringer som vesentlige.- Materielt sett innebærer gjennomføringen av MAR at anvendelsesområdet for reglene om markedsmisbruk utvides. Videre presiserer forordningen at hvert enkelt stadium i en trinnvis prosess kan utgjøre innsideinformasjon. Det fremgår også at selskapsanalyser under gitte omstendigheter kan være innsideinformasjon i seg selv, skriver utvalget i rapporten.- Forbudet mot innsidehandel endres ved at forordningen fastslår at bruk av innsideinformasjon ved å kansellere eller endre en ordre også skal anses som innsidehandel, hvilket innebærer en endring av norsk rett, heter det videre.Rapporten foreslår å videreføre forbudet mot ulovlig spredning av innsideinformasjon.- Det gis nye regler om «market-sounding», altså kommunikasjon mellom ulike interessenter i en transaksjon før transaksjonen offentliggjøres, med tanke på å måle interessen for transaksjonen og vilkårene for denne, skriver utvalget.Føring av innsidelisterEt annet punkt er at kravet til føring av innsidelister foreslås endret.- Reglene om meldepliktig verdipapirhandel skjerpes blant annet ved at såkalte «primærinnsideres» nærstående får en selvstendig plikt til å offentliggjøre egne handler.Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler.Utredningen vil snarlig bli sendt på alminnelig høring.Utredningen her. Pressemeldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også