Reno Norden får børsbot

Oslo Børs ilegger RenoNorden et overtredelsesgebyr for brudd på plikten å melde innsideinformasjon til markedet.

Styret ved Oslo Børs vedtok onsdag å ilegge RenoNorden ASA et overtredelsesgebyr på 1.366.400 kroner for brudd på plikten å melde innsideinformasjon til markedet.Børsstyret fattet følgende vedtak: «For brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet etter verdipapirhandelloven § 5-2 (1), ilegges RenoNorden et overtredelsesgebyr på åtte ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. 1 366 400,- kroner, jf. verdipapirhandelloven § 17-4 tredje ledd og § 15-1, jf. verdipapirforskriften § 13-1.»Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden etter reglene i børsforskriften kapittel 8. Klagefristen er to uker.Kort om saken:RenoNorden offentligjorde innsideinformasjon knyttet til omstendigheter i selskapet som oppsto i andre halvår 2016 for sent. Børsnoterte selskaper har en informasjonsplikt som innebærer at selskapet uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.Forholdene knytter seg blant annet til risiko for brudd på finansielle covenants i selskapets låneavtale og endring av selskapets delårsregnskaper for andre og tredje kvartal 2016, hvor sistnevnte medførte en betydelig svekkelse av selskapets resultat. Dette ble først meddelt markedet i børsmeldinger den 19. desember 2016.


Les også