Styrets forslag er et utbytte på 0,65 kroner per aksje utover det som tidligere er vedtatt, går det frem av innkalling til ekstraordinær generalforsamling offentliggjort onsdag.Forslaget betinger godkjennelse av aksjonærene på selskapets generalforsamling som skal avholdes 12.mai.På den ordinære generalforsamlingen til selskapet 27. april 2017 ble det besluttet et utbytte på 0,30 kroner per aksje, samt en fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på inntil 0,30 kroner per aksje, gyldig til neste ordinære generalforsamling 2018, men ikke lengre enn til 30. juni 2018.«Utover dette foreslår styret at det deles ut et ytterligere utbytte på 0,65 per aksje, og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Styret gis fullmakt til å utbetale ekstraordinært utbytte på NOK 0,65 per aksje.», heter det i innkallingen.Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes 9. august.