Styret ved Oslo Børs vedtok 14. juni å ilegge RenoNorden ASA et overtredelsesgebyr på  1.366.400 kroner for brudd på plikten å melde innsideinformasjon til markedet.Børsstyret fattet følgende vedtak:«For brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet etter verdipapirhandelloven § 5-2 (1), ilegges RenoNorden et overtredelsesgebyr på åtte ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. 1 366 400,- kroner, jf. verdipapirhandelloven § 17-4 tredje ledd og § 15-1, jf. verdipapirforskriften § 13-1.»Renonorden påklaget vedtaket til Børsklagenemnda, og den er i dag blitt avgjort, ifølge en melding. «Børsklagenemnden opphevet delvis Børsens vedtak 14. juni 2017 om ileggelse av overtredelsesgebyr. Børsklagenemnden ila overtredelsesgebyr tilsvarende en halv gang årlig kursnoteringsavgift, dvs. 85 400 kroner, for brudd på plikten til umiddelbart å gi Oslo Børs melding om selskapets beslutning om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon, jf. verdipapirforskriften § 5 1, jf. verdipapirhandelloven § 5 3.», heter det i meldingen.