Norske selskapers årsregnskap og utbetalinger av lønn og bonus inkludert aksjeopsjoner til daglig ledere i fjor er av DN gjennomgått. Undersøkelsen viser at det var Sigurd Thorvildsen i Awilhelmsen som hadde høyest lønn og bonus i fjor, med 57 millioner kroner.Thorvildsen har ifølge avisen mer enn doblet lønnen på to år, fra 22 millioner kroner i 2014 til 41 i 2015 og 57 millioner kroner i fjor.Thorvildsen har ikke svart på DNs henvendelser.«Kompensasjonen for ledende ansatte består av fastlønn, en resultatorientert lønn og et aksjebasert incentivprogram. Incentivordningen gir ledelsen en rett til kontantutbetaling lik gevinsten som ville oppstått ved å eie et bestemt antall aksjer fra den dato tildeling skjer til den dato rettene benyttes», heter det i årsregnskapet.