Får 1,3 millioner i bot etter dårlig rutine for innsideinformasjon

Oslo Børs har i dag vedtatt å ilegge Oceanteam et overtredelsesgebyr på 1.315.300 kroner for brudd på informasjonsplikten og andre løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.Børsen fattet følgende vedtak: «Oceanteam ASA ilegges herved overtredelsesgebyr for vesentlige brudd på Løpende forpliktelser og informasjonsplikten til markedet i størrelsesorden syv ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. 1 315 300,- kroner, jf. børsforskriftens § 31 og Løpende forpliktelser punkt 15.4 (1), og verdipapirhandelloven §§ 17-4 (3) og § 15-1, jf. verdipapirforskriften § 13-1.»Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden etter reglene i børsforskriften kapittel 8. Klagefristen er to uker.Kort om saken:Oceanteam offentliggjorde innsideinformasjon om revisors fratreden i november 2017 for sent. Børsnoterte selskaper har en informasjonsplikt som innebærer at selskapet uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.Oslo Børs har også foretatt en vurdering av om selskapet er egnet for notering på Oslo Børs grunnet de overnevnte regelbrudd, samt en rekke andre kritikkverdige forhold knyttet til blant annet informasjonshåndtering og informasjonsgivning til markedet. Etter en samlet vurdering har Oslo Børs konkludert med å ikke stryke selskapets finansielle instrumenter fra notering, av hensyn til selskapets aksjonærer og obligasjonseieres interesse i en fortsatt notering av selskapet.Børsen har derimot understreket at dersom selskapet ikke gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å forbedre sine rutiner, kompetanse og informasjonsgivning til markedet for å unngå fremtidige regelbrudd, kan en ny egnethetsvurdering medføre en strykning av selskapets finansielle instrumenter.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også