«I dag er det duket for et mer spennende rentemøte enn på lenge. Riktignok er det fortsatt en stund til Norges Bank vil røre styringsrenten, men signalene om fremtidig renteutvikling vil følges nøye», skriver Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i fersk oppdatering.Hun viser til at forrige rentebane fra desember i fjor viste en sannsynlighetsovervekt for første renteheving i desember 2018.«Siden den gang har norske nøkkeltall, med unntak av inflasjonen, i stor grad overrasket på oppsiden. Tall fra indikerte siste uke en annualisert vekstrate på nærmere 2,8 prosent det neste halvåret, godt over Norges Banks vekstanslag på 2,3 prosent for 2018».Tallene tillegges normalt stor vekt og taler for at Norges Bank vil løfte vekstanslagene.«Sammen med økte renter ute, utflating i boligprisene og et videre fall i arbeidsledigheten taler mye for at dagens rentebane vil jekkes opp. Skuffende inflasjon og høyere pengemarkedspåslag vil imidlertid legge en demper på oppjusteringen», heter det.  Samlet sett venter DNB Markets at den nye rentebanen signaliserer 50 prosent sannsynlighet for en renteheving i september, og 100 prosent sannsynlighet for en heving i desember.«Lenger ut anslår vi en oppjustering av rentebanen på nærmere 15-20 basispunkter, som tilsier at styringsrenten når 1,75 prosent ved utgangen av 2020», skriver Øwre-Johnsen.Øker usikkerhetenNedjusteringen av Norges Banks inflasjonsmål øker usikkerheten rundt Norges Banks reaksjonsmønster, mener økonomen.«En nedjustering av inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent, tilsier alt annet likt at Norges Bank er nærmere inflasjonsmålet, og øker risikoen for at rentebanen oppjusteres ytterligere på kort sikt. På lengre sikt er bildet et annet. Gitt troverdighet rundt det nye inflasjonsmålet, er det grunn til å vente at inflasjonsforventningene blant publikum vil justeres lavere».Det betyr at den nøytrale nominelle renten, som er gitt ved den nøytrale realrenten og inflasjonsforventninger, vil avta med 0,5 prosentpoeng. Isolert sett tilsier det at Norges Bank ikke trenger å heve renten like mye for at pengepolitikken skal virke innstrammende.«Dette fordrer imidlertid at det gamle inflasjonsmålet var godt forankret, og det nye inflasjonsmålet blir det. Små reaksjoner i lange renter kan tyde på at markedet allerede har trodd på 2,0 prosent inflasjon, som er mer i tråd med den faktiske prisveksten de siste 17 årene», heter det.Vil følge nøye medNorges Bank har uttalt at «den nye forskriften ikke vil føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken», og alt i alt venter DNB Markets små implikasjoner for renteutsiktene på kort sikt.«Vurderingene rundt det nye inflasjonsmålet vil likevel følges nøye på dagens møte», skriver Øwre-Johnsen.Nok en oppjustering«I dag er det Norges Bank som gjelder», skriver Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets.Olsen regner med at den nye pengepolitiske rapporten vil inneholde nok en oppjustering av rentebanen.«Vi tror Olsen & co vil signalisere tydelig at de tenker å heve styringsrenta i september, et kvartal tidligere enn hva de sa sist. Vi tror på en rentebane som gir en juni-økning (nær) 50 prosent sannsynlighet og en september-økning (nær) 100 prosent», skriver han i morgenrapporten.Det er særlig den sterke utviklingen i arbeidsmarkedet som får Nordea Markets til å tro at Norges Bank igjen må oppjustere sitt syn på kapasitetsutnyttingen.«Det har vært drivende for oppjusteringene av rentebanen de tre siste gangene og blir det trolig igjen. Samtidig har internasjonale renter kommet opp. At inflasjonen ligger noen tideler under prognosen fra siste mener vi skyldes midlertidige forhold som tidligsalg på bøker og kraftigere vintersalg på klær og sko enn i fjor, og noe Norges Bank trolig ser gjennom», skriver økonomen.Full heving i desemberØkonomene i Handelsbanken Capital Markets ser for seg at rentebanen blir løftet litt i den korte enden.«Det betyr at Norges Bank vil signalisere at renteoppgangen kommer litt tidligere enn vist i rentebanen fra desember. Teknisk sett viste desember-banen at første renteheving var fullt priset ved utgangen av første kvartal neste år. Dette tror vi nå flyttes frem i tid, slik at den nye banen vil prise en full heving ved desember-møtet», heter det i morgenrapporten fra banken.Ved å løfte banen i front, øker også sannsynligheten for at renteoppgangen kommer enda tidligere.«Etter vårt syn vil den nye banen vise sannsynlighetsovervekt for en renteheving allerede i september. I forrige bane var denne sannsynligheten beregnet til om lag 30 prosent», heter det i rapporten.