Ved utløpet av tegningsperioden i utbytteemisjonen i Sparebanken Vest er det foretatt tegninger for og tildelt totalt 1.240.613 nye egenkapitalbevis.Tegningskursen skal i henhold til generalforsamlingens vedtak være lik volumvektet gjennomsnittlig kurs på egenkapitalbevisene på Oslo Børs de siste fem handelsdagene i tegningsperioden, fratrukket en rabatt på 2 prosent. Tegningsperioden i utbytteemisjonen utløp 17. april 2018 kokken 16:30. Den volumvektede, gjennomsnittlige kursen de relevante handelsdagene var 49,1973 kroner. Tegningskursen er dermed 48,213 kroner per egenkapitalbevis.Gjennomføring av kapitalforhøyelsen er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet, hvilket forventes å foreligge på eller rundt 20. april 2018. Levering av tildelte egenkapitalbevis i utbytteemisjonen, alternativt utbetaling av kontantutbytte for regnskapsåret 2017, forventes å skje på eller rundt 2. mai 2018.