SSB: Derfor er boligprisfallet trolig over

Statistisk sentralbyrå (SSB) trekker frem en viktig årsak til at boligprisfallet trolig er over.

Børs

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt frem sine økonomiske prognoser, med blant annet utsikter for norsk og internasjonal økonomi.Økonomene i SSB spår lavere vekst for norsk økonomi, og mener samtidig at boligprisfallet er over.«Vi legger til grunn at boligprisfallet er over for denne gang og at boligprisene vil ta seg svært forsiktig opp gjennom andre halvår i år og ut resten av prognoseperioden», heter det i rapporten».En viktig årsak til at prisfallet trolig er over, er ifølge SSB at boliginvesteringene nå har falt nokså kraftig. Boliginvesteringene steg ifølge KNR med 7,1 prosent som årsgjennomsnitt i 2017, mot 9,0 prosent året før.«Sesongjusterte tall viser at veksten i boliginvesteringene avtok gjennom fjoråret i tråd med en avtakende trend i igangsettingstallene, målt i boligareal, siden mars i fjor. Boliginvesteringene falt med hele 5,1 prosent i 4. kvartal i fjor og vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne et lignende fall i boliginvesteringene», heter det i rapporten.Også i 1. kvartal i år viste boliginvesteringene et klart fall på 3,3 prosent.«Med fortsatt svak utvikling i både realboligprisene og igangsettingen av boligareal ligger det an til videre fall i boliginvesteringene gjennom inneværende år. Vi anslår nå et fall i boliginvesteringene på nær ni prosent som årsgjennomsnitt i år», går det frem.Etter nær nullvekst neste år, vil boliginvesteringene igjen ifølge SSB stige i moderat tempo gjennom de to siste årene av prognoseperioden.«Med våre anslag vil nivået på boliginvesteringene i 2021 være rundt fire prosent lavere enn nivået i toppåret 2017», heter det.

boligpriser
boligprisene
boligmarkedet
boliginvestering
ssb
ssbs økonomiske utsikter
statistisk sentralbyrå
Nyheter
Børs