Nisjebank med milliardtap på shippinglån

Den nordiske virksomheten til tyske DVB Bank tok tap som tilsvarte mer enn 10 prosent av låneporteføljen i fjor.

Børs

Nordiske storbanker som DNB og Nordea reduserte tapene knyttet til shipping- og offshorerelaterte utlån betraktelig fra 2016 til 2017.Ved utgangen av 2017 hadde DNB utlån og fordringer på totalt 78,3 milliarder kroner til formålet «Utenriks sjøfart, rørtransport og bygging av skip og båter».I 2016 ble det gjort netto nedskrivninger på 1,5 milliarder kroner knyttet til dette segmentet, mens nedskrivningene i fjor var redusert til rundt 480 millioner kroner.Nordea Bank Norge bokførte i 2016 netto tap på utlån på 777 millioner kroner av en total utlånsportefølje på 55 milliarder kroner.Fra og med 2017 rapporteres det ikke egne tall for virksomheten i Norge, men for konsernet som helhet minsket tapene fra 147 millioner euro i 2016, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, til 136 millioner euro, eller rundt 1,3 milliarder kroner, i fjor.For den tyske nisjebanken DVB Bank som spesialiserer seg på utlån til transportnæringen, og hovedsakelig shipping- og flyindustrien, økte tapene gjennom fjoråret, noe som er spesielt tydelig hos bankens nordiske virksomhet.MilliardtapFra Haakon VII’s Gate 1 i Oslo, en bygning som årlig bidrar med solide overskudd til eieren, skipsreder og investor Arne Blystad, styres DVB Bank SE Nordic Branch.Mens bankens nordiske virksomhet bokførte et tap i 2016 på totalt 152 millioner kroner, bød fjoråret på et tap som var hele syv ganger høyere.Ifølge regnskapet som nettopp ble sendt inn til Brønnøysundregistrene, måtte den nordiske grenen ta et tap på i underkant av 1,1 milliarder kroner på utlånsporteføljen sin i fjor.Ved inngangen til året var utlånsporteføljen på 9,8 milliarder kroner, mens den ved utgangen hadde falt til 8,5 milliarder kroner. Fjorårets tap tilsvarer dermed rundt 11 prosent av den totale utlånsporteføljen ved begynnelsen av året.Underskuddet i DVB Bank SE Nordic Branch endte på hele 1,2 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av det nevnte tapet.Bankens netto renteinntekter falt fra 325 millioner kroner til 283 millioner kroner, mens posten provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester, økte fra snaut 60 millioner kroner til vel 75 millioner kroner.KostnadseksplosjonI samme periode som tapene økte, har også lønnskostnadene økt kraftig.Lønnskostnadene var rundt 40 prosent høyere i fjor sammenlignet med året før.Rene kostnader til lønn økte fra 22,4 millioner kroner til 30,5 millioner kroner for virksomheten som kun har 15 ansatte.Totalt har kostnadene til lønn, pensjon og «sosiale kostnader», økt fra 26,2 millioner kroner til 54,1 millioner kroner. I tillegg har posten andre driftskostnader tredoblet seg fra 42 millioner kroner til vel 120 millioner kroner.I løpet av fjoråret har banken også bokført et tap på nær 38 millioner kroner på aksjene sine i det Bergen-baserte produkttankrederiet Champion Shipping der banken hadde en eierandel på 9,9 prosent som følge av en gjeldskonvertering i 2014.Daglig leder Ronny Gøthesen i DVB Bank SE Nordic Branch henviser til konsernets hovedkontor i Frankfurt når Hegnar.no etterspør en kommentar.Konserndirektør for kommunikasjon i DVB Bank, Elisabeth Winter, opplyser til Hegnar.no at de ikke vil gi ytterligere kommentarer til 2017-regnskapet.  Enorme tapKonsernregnskapet til DVB Bank som ble lagt frem i april taler imidlertid for seg.Det viser at de totale tapsavsetningene økte med 90 prosent fra 381 millioner euro i 2016 til 728 millioner euro i fjor, noe som tilsvarer rundt syv milliarder kroner.Målt i euro falt utlånsvolumet til shippingnæringen med 9,5 prosent i 2017 til 11,4 milliarder euro ved utgangen av året.Til offshore-sektoren ble utlånene redusert med 12,2 prosent til 2,2 milliarder euro.«Banken besluttet å avstå fra å bidra med ny finansiering av offshorefartøy og plattformer gjennom regnskapsåret 2017. Spesielt den vanskelige sysselsettingssitasjonen til høyt spesialiserte offshore servicefartøy, krevde at DVB foretok ytterligere avsetninger til tap», het det i selskapets årsrapport.Offshorefinans-delen ble besluttet nedlagt med effekt fra 1. januar 2018.Nær halvparten av shippingporteføljen besto av lån til tankrederier, mens en fjerdedel var kommitert til tørrbulk.Jobber med salgDVB Bank tilbyr transportfinansiering, hovedsakelig til shipping- og flyindustrien, og eies av det tyske bankkonsernet DZ Bank.Tyske banker skal for få år siden ha stått bak shippingrelaterte lån på rundt 100 milliarder dollar, noe som da tilsvarte rundt en fjerdedel av de utestående shippinglånene i hele verden, ifølge Reuters.I kjølvannet av nedturen i shippingbransjen som startet for rundt 10 år siden med et stort fall i etterspørselen, samt alt for mange skip på vannet, har DVB – i likhet med flere av sine konkurrenter - tapt enorme beløp de siste årene på at rederier og andre aktører ikke har klart å betjene gjelden.De siste årene har derfor flere banker jobbet med å redusere shippingeksponeringen, blant annet ved å selge unna store porteføljer med lån.Deutsche Bank solgte for eksempel en portefølje med misligholdte lån pålydende en milliard dollar, tilsvarende 8,1 milliarder kroner, tidligere i vår, ifølge Reuters-kilder. DZ Bank skal også jobbe med det samme. Enten et fullstendig salg av DVB eller salg av deler.Kildene mener det går mot det siste, og har nevnt flere forskjellige aktører fra både USA og Kina som mulige kjøpere.Ifølge Tradewinds leder den tidligere DVB-toppen Wolfgang Driese et restruktureringsfirma som jobber for flere potensielle kjøpere som skal være i interessert i hele eller deler av selskapets låneportefølje.NedgradertRatingbyrået S&P Global Ratings nedgraderte i fjor DVBs langsiktige kreditt rating fra A+ til BBB med negative utsikter.I en oppdatering publisert i mai, skrev ratingbyrået at de negative utsiktene reflekterer risikoen for at DVBs kapitalisering skulle falle betydelig til tross for DZ Banks forpliktelse til å absorbere tap, eller at linken mellom de to skulle svekkes.Det sistnevnte vil bli tilfelle dersom et fullstendig salg skulle bli en realitet.S&P påpeker imidlertid at ingen av de to nevnte scenarioene er å forvente.Kilder Reuters har snakket med, mener at tankene om et rent salg har falt bort som følge av svært begrenset interesse.

dvb
banker
dnb
nordea
utlånstap
tyskland