Nordea Markets er i dag ute med en ny utgave av sin konjunkturrapport, Economic Outlook.Meglerhuset venter at Norges Bank vil følge opp renteøkningen i september med ytterligere oppjusteringer.- Norges Bank har sendt glassklare signaler om en renteøkning i september og så en gradvis renteoppgang i årene som kommer. Dette til tross for en løpende inflasjon godt under målet og en prognose der vil først mot slutten av 2021 når inflasjonsmålet. At vi snart er på normal kapasitetsutnyttelse og går mot kapasitetsutnyttelse godt over normalen er bakgrunnen for renteøkningene, forklarer sjefanalytiker Erik Bruce.Han påpeker at Nordeas bilde av norsk økonomi er vel så sterkt som Norges Banks.- Vekstanslaget for neste år er høyere. Vi har også problemer med å forstå hvorfor arbeidsledigheten snart skal bunne ut slik Norges Bank anslår. Vi regner med at Norges Bank etter renteøkningen i september følger opp med tre renteøkninger både i 2019 og 2020, fortsetter Bruce.Hvordan reagerer kronen?Han karakteriserer kronen som overraskende svak.- Importveid er kronen svakere nå enn ved årsskiftet 2016/17. Da hadde Norges Bank fortsatt en nedsiderisiko i renteprognosen og oljeprisen var nær 50 dollar. I dag har Norges Bank gitt glassklare signaler om en nært forestående renteøkning, og oljeprisen ligger godt over 70 dollar, skriver sjefanalytikeren.Han mener det fortsatt er god grunn til å tro at kronen vil styrke seg når sentralbanken gradvis øker rentene her hjemme, mens Den europeiske sentralbanken (ECB) og Riksbanken holder sine renter uendret.- Men basert på valutamarkedets mangel på reaksjon på sterke nyheter fra norsk økonomi og Norges Bank, regner vi med det skal mer til for å styrke kronen enn vi trodde. Det er en grunn til at kroneanslaget vårt på litt lengre sikt er lite endret, til tross for at vi har oppjustert renteprognosen, fortsetter Bruce.Ser 2,25 prosent om to årMeglerhuset øyner nå en styringsrente i Norges Bank på 1,25 prosent per 30. juni 2019, 1,50 prosent (1,25 i forrige rapport) ved utgangen av 2019 og 2,25 prosent ved utgangen av 2020. Styringsrenten er i dag på 0,50 prosent.Samtidig ser Nordea altså for seg bare en viss kronestyrkelse.EURNOK øynes å være nede i 9,15 per 30. juni 2019, og 9,00 ved utgangen av både 2019 (8,80) og 2020. EURNOK står onsdag morgen i 9,73.USDNOK blir anslått til 7,69 per 30. juni 2019, 7,32 (6,62) ved utgangen av 2019 og 7,03 ved utgangen av 2020.Høyner 2019-vekstenNordea Markets anslår nå veksten i Norges Fastlands-BNP til 2,4 prosent i 2018 og 2,7 prosent i 2019. Førstnevnte holdes dermed uendret sammenlignet med forrige rapport, mens sistnevnte er jekket opp fra 2,4 prosent.Meglerhuset forklarer 2019-oppjusteringen med fornyet vekst i oljeinvesteringene, sterk vekst i fastlandseksporten, god forbruksvekst, økende investeringer i bedriftene på fastlandet og en vekst i boliginvesteringene som tar seg opp igjen.- Arbeidsmarkedet vil stramme seg ytterligere til, og lønns- og prisveksten vil tilta. Som svar på tiltakende kapasitetsutnyttelse vil Norges Bank sette opp rentene, noe som vil bidra til at kronen styrker seg, går det frem av rapporten.Samtidig vil en lavere ledighet ifølge Nordea slå ut i høyere lønnsvekst.- I 2019 vil vi nok høre mye om betydningen av å holde lønnsveksten nede på linje med handelspartnerne. Men størstedelen av lønningene blir bestemt lokalt, og må bedriftene overby hverandre vil det bety større lokale tillegg. I 2019 regner vi med en lønnsvekst litt i overkant av 3,0 prosent, skriver meglerhuset.I 2020 er prognosen at økt lønnsomhet i industrien som følge av bedre tider i oljerelaterte næringer vil gi økt lønnsevne, noe som vil slå ut i en lønnsvekst på 3,5-4,0 prosent.