Rentedommen er klar

Øystein Olsen gjør ting han sjeldent gjør.

norges bank
Børs

Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten fra 0,50 til 0,75 prosent.Dette er i tråd med en sjeldent bred konsensus.Renteøkningen er den første siden mai 2011, og den andre i sentralbanksjef Øystein Olsens karriere.Beslutningen var enstemmig.Les også: Det har ikke skjedd siden 2011 - men i dag skjer det igjen Olsen holder igjen- Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2,0 prosent, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, heter det videre.Ifølge Norges Bank er renteutsiktene lite endret fra forrige rapport.- Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen å være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i 1. kvartal 2019, avslutter Olsen.Bakgrunnsmateriale og figurer Senker rentebanenMer spennende enn selve dommen denne gang var den pengepolitiske rapporten, og hva som skjer med rentebanen.Svaret er at Norges Bank jekker rentebanen bittelitt ned.Pengepolitisk rapport her.Her er de nye prognosene for styringsrenten i pengepolitisk rapport 3/2018 (prognoser fra rapport 2/2018 i parentes):Juni 2018: 0,50 prosent (0,50)September 2018: 0,53 prosent (0,53)Desember 2018: 0,76 prosent (0,76)Mars 2019: 0,82 prosent (0,89)Juni 2019: 1,00 prosent (1,01)September 2019: 1,11 prosent (1,14)Desember 2019: 1,22 prosent (1,26)Mars 2020: 1,34 prosent (1,39)Juni 2020: 1,44 prosent (1,50)September 2020: 1,54 prosent (1,61)Desember 2020: 1,64 prosent (1,72)Artikkelen fortsetter under bildet.

Kilde: Norges Bank. 4 prosent boligrente - i 2021?Renteprognosen i denne rapporten indikerer altså at renten settes videre opp i 1. kvartal neste år, og at den deretter heves gradvis, til rundt 2,0 prosent ved utgangen av 2021.- Med en slik renteutvikling, anslår vi at inflasjonen vil være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Vår vurdering er at nivået der renten verken virker ekspansivt eller kontraktivt på økonomien, har falt over tid. Styringsrenten ventes derfor ikke å bli like høy som i tidligere oppgangsperioder, skriver Norges Bank.Rentebanen er altså lite endret fra forrige rapport.- Lavere kapasitetsutnyttelse enn ventet, lavere vekst ute og nedjusterte anslag for lønnsveksten tilsier isolert sett en lavere rentebane enn sist, mens en svakere krone og høyere oljepris trekker i motsatt retning. Renteprognosen tilsier en økning i boliglånsrenten fra omkring 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021, heter det videre.Holder buffer på 2,0 prosentSamtidig har Norges Bank gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2,0 prosent.ifølge sentralbanken stiger husholdningenes gjeld raskere enn inntektene, mens gjeldsveksten har avtatt noe det siste året.- Boligprisveksten har vært lav de siste månedene etter en innhenting av prisfallet fra i fjor. Fremover ventes det at gradvis økte renter, ferdigstillelse av nye boliger og lav befolkningsvekst vil holde boligprisveksten nede. I markedet for næringseiendom har den høye prisveksten de siste årene økt risikoen for et markert verdifall lenger frem, heter det.Finansdepartementet skriver i en pressemelding torsdag at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med rådet fra Norges Bank.- Vurderingen av finansielle ubalanser er samlet sett lite endret siden forrige kvartal, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

rente
norges bank
øystein olsen
nordea
dnb markets
handelsbanken
norsk økonomi
Nyheter
Makro
Børs