Borgestad får delvis medhold

Klage førte delvis frem i skattesak.

Foto: Borgestad Industries

Borgestad Properties AS, et heleid datterselskap av Borgestad ASA, mottok den 21. desember 2016 vedtak fra Skatteetaten om at ligningen for 2013 endres.Selskapet påklaget vedtaket til Skatteklagenemnden i januar 2017, som nå har behandlet klagen.Borgestad Properties er gitt delvis medhold i sin klage, og konsernets betalbare skatt reduseres med 14 millioner kroner med en tilsvarende økning av regnskapsført egenkapital, opplyser selskapet i en melding fredag.Vedtaket vil ifølge Borgestad Properties medføre en betalbar skatt på seks millioner kroner. Borgestadkonsernet vil gå i dialog med Skatteetaten for å utnytte skatteposisjoner i konsernet for ligningsåret 2013. En utnyttelse av ulike skatteposisjoner i konsernet vil kunne redusere betalbar skatt med ytterligere 4,3 millioner kroner.På nåværende tidspunkt har selskapet innbetalt 4,5 millioner kroner vedrørende skattekravet, en utnyttelse av skatteposisjonene vil kunne medføre en tilbakebetaling til Borgestad Properties på 1,8 millioner kroner, opplyses det.Borgestad Properties har seks måneder på å vurdere om det er ønskelig å ta ut søksmål mot staten vedrørende den delen av saken som det ikke er gitt medhold i.