Derfor skuffer Incus Investor

Incus har til tross for positiv utvikling i topplinjen, ikke oppnådd de forventede resultatene, både for kvartalet og hittil i år. Her er hovedårsaken.

Incus Investor melder om et resultat etter skatt på minus 34 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot minus 14 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,31 kroner, mot minus 0,13 kroner ved samme korsvei i 2016.Resultatet før skatt fra videreført virksomhet ble minus 35 millioner kroner, sammenlignet med minus 20 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble minus 26 millioner kroner, mot minus 17 millioner kroner året før.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 9 millioner til minus 14 millioner kroner.Inntektene beløp seg til 143 millioner kroner, sammenlignet med 138 millioner kroner i 3. kvartal 2017.« Incus har til tross for positiv utvikling i topplinjen, ikke oppnådd de forventede resultatene, både for kvartalet og hittil i år. Årsaken er primært knyttet til Scana Steel, herunder Scana Steel Björneborg AB hvor marginene var betydelig lavere enn forventet. Avviket kan delvis forklares med belastede vedlikeholdskostnader, men produksjonsmiks og høyere kostnader for innsatsfaktorene representerer hovedavvikene», heter det i rapporten.13. august meldte selskapet om brudd på lånevilkåret knyttet til likviditetskravet. Selskapet har mottatt forlengelse på waiver fra lånevilkårene frem til 15. november 2018.Selskapet arbeider ifølge rapporten tett og konstruktivt med bankene for å etablere en langsiktig og robust finansieringsløsning.«Det er for tidlig å konkludere med hensyn til hva utfallet av den pågående dialogen med bankene vil ende ut i, men konsernet arbeider for en løsning hvor flere elementer vil måtte inngå, herunder endrede lånevilkår. Andre momenter som vil vurderes er fremskyndelse av pågående salgsprosesser, vurdering av ytterligere selskaper/eiendeler for salg, ytterligere kostnadsinnsparinger samt eventuelle øvrige tiltak som kan styrke selskapets økonomiske situasjon og/eller kreves for å oppfylle bankenes forventninger om bidrag fra eierne mv.», heter det.Rapporten her