Equinor overrasker - men innfridde ikke helt

Equinor melder om sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter, men innfridde ikke helt på alle analytikernes forventninger.

Equinor melder om et ordinært resultat etter skatt på 1,7 milliarder dollar i 3. kvartal 2018, tilsvarende 14,2 milliarder kroner. I samme kvartal i 2017 hadde selskapet et underskudd på 478 millioner dollar.Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 1,8 milliarder dollar.Resultat pr. aksje var 50 cent, mot -15 cent i samme kvartal i fjor.Justert resultat etter skatt var 1,988 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 0,8 milliarder USD i samme periode i fjor. Her lå forventningene ifølge TDN Direkt på 1,848 milliarder dollar. Equinors eget konsensusestimat var på 1,84 milliarder dollar.- Med god drift og produksjonseffektivitet leverte vi sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi har fortsatt å styrke balansen, og har redusert gjeldsgraden til 25,7 prosent dette kvartalet, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.Sterk driftJustert driftsresultat var 4,8 milliarder dollar i tredje kvartal, som var mer enn den dobling fra 2,3 milliarder dollar i samme periode i 2017.Ifølge estimater innhentet av Infront Data for TDN Direkt var det på forhånd ventet et justert driftsresultat på 4,919 milliarder dollar. Equinor hadde selv hentet inn estimater fra 24 analytikere, der konsensus for justert driftsresultat var 4,852 milliarder kroner. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 4,6 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 1,1 milliarder dollar i samme periode i 2017, fremgår det av regnskapet for 3. kvartal.I tredje kvartal 2018 var driftsresultatet negativt påvirket av endringer i urealisert virkelig verdi på derivater og sikringskontrakter på 450 millioner dollar, og positivt påvirket av netto reversering av nedskrivninger på 89 millioner dollar.I tredje kvartal 2017 var driftsresultatet negativt påvirket av netto nedskrivninger på 830 millioner dollar, som hovedsakelig var knyttet til en ukonvensjonell landbasert eiendel i Nord-Amerika, og endringer i virkelig verdi på derivater samt sikringskontrakter på 525 millioner dollar.God kontantstrømKontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter økte med 2,104 milliarder dollar, sammenlignet med tredje kvartal 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser på væsker og gass, og ble delvis motvirket av økte skattebetalinger og en endring i arbeidskapitalen.Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter økte med 4,656 milliarder dollar, sammenlignet med tredje kvartal 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere finansielle investeringer og høyere investeringsutgifter, og ble delvis motvirket av lavere betalinger knyttet til derivater.Kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter gikk ned med 208 millioner dollar, sammenlignet med tredje kvartal 2017. Nedgangen skyldtes hovedsakelig tilbakebetaling av lån i tredje kvartal 2017 og utstedelse av en obligasjon i tredje kvartal 2018, og ble delvis motvirket av høyere garantiinnbetalinger knyttet til derivater samt høyere utbetaling av utbytte.Den samlede kontantstrømmen gikk ned med 2,344 milliarder dollar, sammenlignet med tredje kvartal 2017.Fri kontantstrøm i tredje kvartal 2018 var på 1,637 milliarder dollar, en økning på 1,545 milliarder dollar sammenlignet med tredje kvartal 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser på væsker og gass, og ble delvis motvirket av høyere investeringsutgifter, utbetaling av utbytte og skattebetalinger, fremgår det av kvartalsrapporten.Høyere priserDriftsinntektene var på 19 milliarder dollar, opp fra 13,5 milliarder dollar i samme kvartal i 2017. Her var det følge TDN Direkt ventet 19,395 milliarder dollar. Høyere priser for både væsker og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Justert for nye felt i produksjon og porteføljeendringer, har underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gått noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig flere revisjonsstanser og forberedelse for oppstart av nye felt, heter det i kvartalsrapporten.Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,066 millioner foe (fat oljeekvivalenter) per dag i tredje kvartal, en økning på 1 prosent fra 2,045 millioner foe per dag i samme periode i 2017.Samlet bokført produksjon av væsker og gass gikk noe opp med 1 prosent til 1,895 millioner foe per dag i tredje kvartal 2018, sammenlignet med 1,883 millioner foe per dag i tredje kvartal 2017Økningen skyldtes hovedsakelig oppstart av nye felt, porteføljeendringer og ytterligere brønner i produksjon, delvis motvirket av høyt vedlikehold, heter det.Per tredje kvartal 2018 hadde Equinor fullført 15 letebrønner, hvorav syv med drivverdige funn. Avgrensingen av Cape Vulture-funnet bekreftet en fordobling av de gjenværende reservene på Norne, noe som øker feltets levetid og verdi, heter det videre.Justerte letekostnader i kvartalet var 239 millioner dollar, ned fra 416 millioner dollar i samme kvartal 2017, hovedsakelig på grunn av at en høyere andel av letekostnadene ble balanseført, samt lavere boreaktivitet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før skatt var 20,4 milliarder dollar i de første ni månedene av 2018, sammenlignet med 15,2 milliarder dollar for samme periode i fjor.Organiske investeringer var på 7,2 milliarder dollar i de første ni månedene av 2018. Ved utgangen av kvartalet, var gjeldsgraden redusert fra 27,2 prosent til 25,7 prosent.Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,23 dollar per aksje for tredje kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten. Det var i tråd med forventningene. Kostnadsforbedringer- Vi har oppnådd betydelige kostnadsforbedringer de siste årene, og leverer derfor høyere verdiskapning ved høyere priser. Vi vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere gjennom fortsatt sterkt kostnadsfokus. Som følge av kapitaldisiplin og effektiv prosjektgjennomføring, kan vi redusere investeringsprognosene for 2018 til om lag 10 milliarder dollar, sier Sætre.Han viser også til at prosjektaktiviteten er fremdeles høy og at de har levert utbyggingsplaner for de neste fasene av Johan Sverdrup og Troll, to felt med høy verdiskapning og lave karbonutslipp.- I oktober kunngjorde vi kjøp av en 40 prosent egenoperert andel i Rosebank-feltet i Storbritannia, og salg av to ikke prioriterte eiendeler i Norge. Vi fortsetter også å utvikle porteføljen vår innenfor fornybar energi. Solprosjektet Apodi i Brasil er i rute, og vi leverte den første strømmen til nett fra havvindprosjektet Arkona i Tyskland, sier Sætre.Hovedpunkter i 3. kvartal* Sterke resultater og kontantstrøm fra driften. Gjeldsgraden redusert til 25,7 prosent* Forventede organiske investeringer redusert til om lag 10 milliarder dollar, fortsatt sterkt kostnadsfokus* Verdiskapende transaksjoner for å styrke og spisse porteføljenInformasjon om utbytte* Utbyttebeløp: 0,23 dollar* Siste dag inklusive: 18. februar 2019* Ex-dato: 19. februar 2019* Record date (eierregisterdato): 20. februar 2019* Betalingsdato: på, eller omkring 28. februar 2019 på Oslo Børs, og på, eller omkring 1. mars 2019  på New York Stock Exchange.* Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 26. februar 2019.Fremtidsutsikter• Organiske investeringer for 2018 anslås til omlag 10 milliarder dollar• Equinor har til hensikt å fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og anslår at samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil ligge på rundt 1,5 milliarder dollar i 2018, eksklusive signaturbonuser• Equinors ambisjon er at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper• Det ventes at den organiske produksjonsveksten vil komme fra nye prosjekter i perioden fra 2017 til 2020, og gi en vekstrate (compound annual growth rate, CAGR) på omlag 3–4 prosent• Produksjonen i 2018 forventes å være 1-2 prosent høyere enn nivået for 2017• Planlagt vedlikeholdsaktivitet forventes å redusere kvartalsvis produksjon med rundt 10 tusen foe per dag i fjerde kvartal 2018. Til sammen er det ventet at vedlikeholdet vil redusere egenproduksjonen med rundt 35 tusen foe per dag for året 2018 samletSelskapet gjør oppmerksom på at fremtidsutsiktene er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet ettersom den gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid. Utsatt produksjon som følge av verdioptimalisering, gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift, driftsregularitet, aktivitetsnivå i den landbaserte virksomheten i USA, samt usikkerhet knyttet til sluttføring av kunngjorte transaksjoner, utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsprognosen. For videre informasjon, se Forward-Looking Statements i selskapets kvartalsrapportResultatrapporten Presentasjonen