- Femte kvartalet på rad med over historisk snitt

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets om viktige hendelser.

Børs

Fredag morgen kom Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for industrien for 3. kvartal. Samleindikatoren som måler sentimentet innen industrien holdt seg stabil på 8,9, og utfallet er klart over det historiske snittet.«Det er for øvrig femte kvartalet på rad hvor samleindikatoren er over historiske snitt. Tallverdien over 0 tyder på at produksjonen vil øke i kommende periode. Produsenter av innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer rapporterer alle om produksjonsvekst i 3. kvartal, selv om veksten er høyest for førstnevnte industrigruppering», heter det fra seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets.Industribedriftene melder også om oppgang i sysselsettingen. Også ordretilgangen i 3. kvartal rapporteres opp, og det ventes at ordretilgangen både i hjemme- og eksportmarkedet skal stige i neste kvartal.«Generelt er bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal klart positiv samlet sett, og omtrent på linje med forventningene for 3. kvartal gitt i forrige undersøkelse», heter det i rapporten.Små endringer I går ble Norges Banks utlånsundersøkelse for 3. kvartal publisert. Dette er en spørreundersøkelse om bankens kredittpraksis og etterspørselen etter lån.«Kort oppsummert var det små endringer i kredittpraksisen overfor husholdninger foretak i 3. kvartal, og det var heller ikke ventet større endringer i 3. kvartal», skriver Grangård.Heller ikke etterspørselen etter lån var særlig endret, men bankene rapporterte at de ventet en økning i etterspørselen etter fastrentelån i 4. kvartal.Det er ifølge seniorøkonomen ikke helt uventet, ettersom rentene er på vei opp i Norge, og flere vil da vurdere å binde renten. Bankene rapporterte også en liten nedgang i utlånsmarginene i 3. kvartal på bakgrunn av høyere finansieringskostnader, og bankene venter å øke utlånsrentene i 3. kvartal som følge av renteøkningen fra Norges Bank i september.Styrket kroneKrysset EUR/NOK gjorde et ytterligere byks opp i gårsdagens handel, og stengte på 9,482 i ved handlestopp i New York.«I løpet av nattetimene har det ikke vært store endringer, men kronen har styrket seg forbi 9,48-nivået igjen. Krysset ser dermed ut til å ha bunnet ut i denne omgang (9,417 på onsdag) og ligger nå på tilsvarende nivå for en uke siden», skriver Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.Mens europeiske renter har falt den siste uken, har nivået på norske renter holdt seg oppe, og rentedifferansen har dermed trukket ytterligere ut i norsk favør.«At kronen svekker seg på tross av denne utviklingen, skyldes trolig at oljeprisen har falt. At kronen har vært på tilnærmet det sterkeste nivået i år, har trolig også medført økt salg av kroner», heter det fra Knudsen.

statistisk sentralbyrå
handelsbanken capital markets
halfdan grangård
nils kristian knudsen
norsk industri
industri