SalMar pålagt miljøovervåking

SalMar-datter pålagt overvåking av 13 laksevassdrag. 

Børs

Fiskeridirektoratet har pålagt Ocean Farming, eid av SalMar, miljøovervåking av 13 laksevassdrag i Trøndelag etter rømmingshendelsen ved havmerden 3. september. Pålegget omfatter i hovedsak vassdrag i tre nasjonale laksefjorder, opplyses det. Disse er Trondheimsfjorden, Åfjorden og Namsfjorden.- Fiskeridirektoratet kan ikke utelukke at rømmingsomfanget er betydelig ut fra de opplysninger vi har fått så langt. Det stod i overkant av en million fisk i havmerden da hendelsen inntraff, fem ganger mer enn det som er i ordinære merder. Rømmingspotensialet er derfor også vesentlig større enn ved rømming fra et ordinært merdanlegg, skriver Omfanget av rømmingen vil ikke bli klart før anlegget er ferdig utslaktet, tidligst i slutten av oktober. Den rømte fisken har en snittvekt på rundt fire kilo og pålegget ble gitt nå for å komme i forkant av villaksens gyteperiode.Pålegget innebærer at det ved observasjon av rømt oppdrettslaks i de aktuelle laksevassdragene også skal iverksettes utfiskingstiltak.

salmar
fiskeridirektoratet