Wilson kjøper seks bulkskip

Wilson ASA har inngått avtale med selskap i Strømberg Gruppen om kjøp av seks bulkskip med oppgjør i aksjer, opplyses det i en børsmelding.- Skipene kontrolleres allerede av Wilson gjennom kommersielt tidscerteparti siden starten av 2017. Overtagelsen av skipene vil etter Wilsons vurdering sikre forutsigbarhet og styrke selskapets inntjeningsgrunnlag, skriver selskapet. Kjøpesummen er på 94 millioner kroner. Nettoprovenyet, avtalt kjøpesum fratrukket gjeld, er 39 millioner kroner. Wilson vil således innfri eller overta samlet pantegjeld på til sammen ca. 55 millioner kroner som et ledd i transaksjoner, opplyses det. - I henhold til avtalen vil Wilson erverve de seks bulkskipene gjennom et aksjevederlag, tilsvarende nettoprovenyet 39 millioner kroner, der Wilson utsteder 1.644.182 aksjer basert på gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen den 9. mai 2018. Ved gjennomføring av transaksjonen vil aksjeoppgjøret skje gjennom en rettet emisjon mot selger der avtalt kurs for bytteforholdet er 23,72 kroner per aksje.Nytt antall aksjer i Wilson ASA vil være 43 860 182 etter kapitalforhøyelsen. Skipene er i størrelsesorden 2 350 dwt - 2 850 dwt og er bygget mellom 1995-1997. Kjøpet av de seks bulkskipene underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet.Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 114 skip hvorav 88 vil bli eiermessig kontrollert av selskapet.