Det 2012-bygde forsyningsskipet «Brage Trader» som eies av en rekke kjente Bergens-baserte investorer gjennom Brage Supplier KS og driftes av det Stavanger-baserte offshorerederiet Simon Møkster Shipping, har ifølge Clarksons Platou fått en ny kontrakt med oljeselskapet Enquest
Kontrakten har ifølge skipsmeglerhuset en varighet på én måned pluss opsjoner.  «Markedet selskapet opererer i har vært og er meget krevende, og regnskapet for 2017 er oppgjort med en negativ egenkapital på 161.782.052 kroner», skriver styret i årsberetningen for 2017.«Styret har dessuten vurder en rekke ulike alternative anvendelser av skipene, blant annet er det blitt utredet mulighet for ombygging av skipene fra supplyskip til yachter/cruisebåter», heter det i årsberetningen.– La meg understreke at dette er en fugl på taket. Vi er veldig edruelige med tanke på realismen, men samtidig finnes det et marked for dette, sa styreleder i Brage Supplier KS, Thorolf Hestness, til avisen da.Finanskostnader spiste imidlertid opp overskuddet, og fra og med 2015 da oljekrisen for alvor hadde meldt sin ankomst var det rødt «all over the place».Som følge av dårlig inntjening i løpet av året gikk hovedbankforbindelsen med på lettelser i lånebetingelsene som varte til midten av september i år.Skipene er bokført til en verdi på 280 millioner kroner etter en nedskrivning på 86 millioner kroner i 2017, men det understrekes at det er knyttet stor usikkerhet til dette estimatet.
Skipet jobbet for Enquest på en lengre kontrakt i sommer før det - etter en liten periode i spotmarkedet - nå har fått fornyet tillit av det britiske oljeselskapet.Selskapets andre forsyningsskip - «Brage Supplier» - fikk mot slutten av fjoråret en kontraktsforlengelse med Repsol Sinopec i Nordsjøen som vil holde det 2011-bygde skipet beskjeftiget til godt inn i 2020.Til tross for at begge skipene virker å være attraktive blant oljeselskapene, er hverken aktiviteten eller ratene høye nok til at selskapet er i nærheten av å generere overskudd til aksjonærene.Investorene bak selskapet er blant andre Rieber-familien, Espen Galtung Døsvig og Thorolf Hestness.Vurderer salg og ombyggingSom følge av det tøffe markedet som har rådet de seneste årene har styret jobbet hardt med å identifisere nye langsiktige befraktningsavtaler og muligheter for salg av skipene.I fjor ble det blant annet forsøkt å selge «Brage Supplier» som en luksusyacht med en prislapp på 700 millioner kroner dersom Kleven Verft sto for ombyggingen.Bergens Tidende kunne fortelle at Monaco-baserte Stefano Pastrovich var hyret inn for å lage designet på hvordan skipet ombygget til luksusyacht ville se ut.Disse planene ble aldri noe av, men ifølge årsrapporten virker de ikke å ha blitt lagt helt på is enda.«Styret vil også i 2018 arbeide videre med alternativer til fortsatt ordinær drift av skipene som skissert over, med henblikk på å finne de beste løsninger på vegne av både deltakere og kreditorer».PengeslukDet var i 2008 Brage Supplier KS ble etablert for å bestille og eie to moderne plattform forsyningsskip.«Brage Supplier» og «Brage Trader» ble levert fra det indiske verftet Cochin i henholdsvis november 2011 og mars 2012 og gikk rett ut i et stadig hetere Nordsjø-marked.Driftsresultatet økte fra 9,5 millioner kroner i 2012, via 16 millioner kroner i 2013 til nær 32 millioner kroner i 2014.God «hjulpet» av nedskrivninger på totalt 128 millioner kroner i årene 2015 til 2017, er det samlede underskuddet i perioden på 245 millioner kroner.LånelettelserVed utløpet av 2017 hadde selskapet gjeld til kredittinstitusjoner på vel 453 millioner kroner.Da årsregnskapet ble lagt frem i sommer var ikke selskapet i brudd med noen av betingelsene i den reviderte låneavtalen.Avtalen «Brage Supplier» har med Repsol Sinopec er inngått til en rate som ifølge styret bør dekke drift og renter.«Basert på den kunnskap styret har, samt inngått befraktningsavtaler og avtaler med långiver, mener styret at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Skulle markedet forverre seg ytterligere eller det viser seg vanskelig å inngå nye kontrakter etter utløpet av de någjeldende, vil styret i nødvendig grad treffe ytterligere tiltak», fastslår styret i årsberetningen.Det nettbaserte verdivurderingsbyrået Vesselsvalue verdsetter «Brage Trader» og «Brage Supplier» til henholdsvis 10,66 millioner dollar og 9,97 millioner dollar, eller totalt 174 millioner kroner.