Danske Bank øyner flere renteøkninger

Sjeføkonom venter klar tale fra Norges Bank.

Torsdag denne uken avholder Norges Bank nytt rentemøte.Konsensus blant økonomene at styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent, og at rentebanen justeres noe ned i årets siste pengepolitiske rapport.- Negativt for rentebanenSjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge deler dette synet.- Vi venter at Norges Bank vil bekrefte at planen om en ny renteøkning i mars ligger fast. Både rentebanen i pengepolitisk rapport i september, og ikke minst retorikken i pressemeldingen fra hovedstyret og under pressekonferansen med sentralbanksjef Olsen ga klare indikasjoner på at den neste renteøkningen ventes å komme senest ved mars-møtet, skriver han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.Siden september-møtet har uro preget globale finansmarkeder, og oljeprisen har falt relativt mye.- Det er derfor grunn til å tro at signalene om den videre renteutviklingen, slik den presenteres i rentebanen i pengepolitisk rapport, vil være noe mer forsiktige enn i september. Men, nær sagt som vanlig, har lavere oljepriser blitt motsvart av en svakere valutakurs - som isolert sett trekker i motsatt retning. Nettoeffekten på rentebanen forventes likevel å være negativ, men sannsynligvis moderat, fortsetter sjeføkonomen.Lavere politisk risiko?Han minner videre om at terminprisene på olje har falt langt mindre enn spotprisen - noe som demper utslaget på rentene.- De globale vekstutsiktene har blitt mer usikre siden september, men dette var da også noe Norges Bank tok høyde for på rentemøtet den gang. Dessuten kan det jo argumenteres for at den politiske risikoen faktisk er noe mindre, med forhåpninger om en handelsavtale mellom Kina og USA, bevegelse i budsjettforhandlingene mellom EU og Italia, og forslag til en Brexit-avtale på bordet, skriver Jullum.Samtidig viser han til at renteforventningene globalt har falt noe.- Dette bidrar direkte til å trekke rentebanen i Norge ned med 5-6 basispunkter, sammenlignet med september. På den annen side bekreftet regionalt nettverk denne uken at veksten i norsk økonomi holder seg godt over trend, og at kapasitetsutnyttelsen øker. Riktignok er lønnsforventningene noe lavere enn lagt til grunn, men neppe nok til at Norges Bank gjør store justeringer i sine lønnsanslag, resonnerer sjeføkonomen.- Ligger an til flere økningerJullums konklusjon blir dermed at rentebanen nedjusteres noe sammenlignet med september, men først og fremst i 2020 og 2021.I disse to årene venter han rundt 10 basispunkter lavere rentebane, mot rundt fem basispunkter lavere ved utgangen av 2019. - Men ettersom veksten i norsk økonomi klart ser ut til å holde seg over trend, med høyere kapasitetsutnyttelse: Så lenge disse underliggende inflasjonsdriverne er positive, vil Norges Bank forvente gradvis høyere lønns- og prisvekst, og ønsker dermed å fortsette den gradvise normaliseringen av pengepolitikken, tror sjeføkonomen. - Vi tror derfor at Norges Bank klart vil signalisere at planen om en mars-økning ligger fast, og at det ligger an til flere renteøkninger i prognoseperioden, avslutter han.