Finanstilsynet mener Solstad Offshore har brutt regelverket

Offshorerederiet pålegges å gjennomføre en neskrivningstest av flåten. Det gjeldstyngede rederiet er ikke enig i vurderingen.

Finanstilsynet opplyser torsdag kveld at det er utført kontroll med enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Solstad Offshore. - Kontrollen har i hovedsak omfattet regnskapsføring av foretakets skip, herunder manglende nedskrivningstest av skipene ved kvartalsrapporteringen for tredje kvartal 2018, heter det i meldingen fra tilsynet. Konklusjonen til Finanstilsynet er at rapporten for tredje kvartal ikke er avlagt i henhold til regelverket. Solstad gjennomførte ikke en nedskrivningstest ved å beregne skipenes gjenvinnbare beløp, men det skulle i følge Finanstilsynet ha blitt utført. - Etter Finanstilsynets vurdering forelå det ved rapporteringstidspunktet for tredje kvartal flere indikasjoner på verdifall, og foretaket skulle derfor ha gjennomført en nedskrivningstest ved å estimere eiendelenes gjenvinnbare beløp, heter det.Solstad Offshore er ikke enig i den vurderingen.Likefullt pålegger Finanstilsynet det gjeldstyngede offshorerederiet å gjennomføre en slik test av skipene pr. utgangen av tredje kvartal i henholds til bestemmmelsen i regnskapsregelverket. - Dersom testen ikke medfører vesentlige tap ved verdifall, pålegges foretaket å gi offentlig informasjon at testen er gjennomført samt resultat av testen og opplysninger om estimatene som er lagt til grunn, skriver Finanstilsynet.I motsatt fall, dersom testen medfører vesentlige tap ved verdifall, må selskapet avlegge en nye tredjekvartalsrapport.