Norway Royal Salmon får nei

Ingen utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet avslo fredag søknad fra Norway Royal Salmon om seks utviklingstillatelser til konseptet FlipCage, ifølge en melding fra Fiskeridrektoratet.Etter en samlet vurdering finner Fiskeridirektoratet at det er usikkert om konseptet er konstruksjonsmessig realiserbart grunnet konseptets kompleksitet, heter det i meldingen.«Dokumentasjonen av ny eller forbedret produksjonsteknologi vurderes som mangelfull og Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering av konseptet kommet til at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt», skriver direktoratet i sin begrunnelse.«17/17562 12 Fiskeridirektoratet finner ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt de øvrige vilkårene for tildeling av utviklingstillatelse er oppfylt, ettersom det avgjørende vilkåret om at prosjektet må innebære betydelig innovasjon ikke er oppfylt», heter det videre.