Klaveness vil på børs - tar grep

Kombinasjonskipsrederiet innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Der søker det aksjonærenes velsignelse til flere endringer, samt rask innhenting av mer kapital. 

Børs

Klaveness Combination Carriers (KCC) som er notert på den norske OTC-listen har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling, ifølge en melding fredag.Styret ser på muligheten for en børsnotering, og foreslår derfor å omdanne selskapet til et allmennaksjeselskap (ASA), noe som er nødvendig for at selskapets aksjer skal kunne tas opp til notering på Oslo Børs.Som følge av omdannelsen til allmennaksjeselskap, foreslås det også flere endringer i vedtektene.For å tilfredsstille kravet til kjønnsfordeling i styret, foreslås det at Lori Wheeler Næss utpekes som nytt styremedlem, mens dagens varamedlemmer trer ut.Videre mener styret det er hensiktsmessig å innføre en vedtektsfestet valgkomité. Forslaget er at denne komiteen består av Trond Harald Klaveness (leder), Espen Galtung Døsvig og Anne Lise Ellingsen Gryte.Fullmakt til pengeinnhentingI forbindelse med en potensiell børsnotering må selskapet gjennomføre et offentlig tilbud av aksjer for å tilfredsstille kravet om fri flyt.«Dette planlegges gjennomført som en emisjon kombinert med et mulig nedsalg», skriver styret i innkallingen og foreslår at det gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inn til 20 millioner kroner gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser.I tillegg ønsker styret en generell fullmakt til å utstede aksjer.«Styret ønsker å legge til rette for at styret skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med potensielle oppkjøp», heter det.Dersom den blir vedtatt, vil fullmakten gjelde fra selskapets aksjer er notert på Oslo Blrs og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2020.Styret vil også sikre at selskapet får retten til å kjøpe egne aksjer

klaveness combination carriers
børsnotering
ekstraordinær generalforsamling
rederi
oslo børs
otc-listen
styret
kapitalutvidelse
Nyheter
Shipping
Børs