Sentralbanksjefens årstale: Dette sier Øystein Olsen

Klare advarsler fra Øystein Olsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen avholder i skrivende stund sin årstale i Norges Banks lokaler.Blant mange temaer kommer han naturligvis innom verdenshandelen, og hvilken viktig bidragsyter den er for veksten i verdensøkonomien.- Den umiddelbare effekten av økte tollsatser er høyere utsalgspriser på tollbelagte varer. Det rammer forbrukere og produsenter som importerer innsatsvarer. I tillegg demper usikkerheten foretakenes vilje til å investere. Effektene av tolløkingene er allerede synlige i tall for verdiskapingen i Kina og USA, sier Olsen.Klima, olje, renteSentralbanksjefen minner videre om at det fortsatt er et stykke frem før norsk olje- og gassproduksjon ikke er lønnsom.- Tilbudet av ren energi er fortsatt begrenset. I dag dekkes en vesentlig del av det globale energibehovet av kull. På veien mot det grønne skiftet kan det bli aktuelt å gå via naturgass. I Tyskland diskuteres nå muligheten for å fase ut kull raskere enn tidligere planlagt. I en overgangsperiode kan norsk gass spille en viktig rolle, sier han.- Verden etterspør fortsatt olje og gass. Skulle vi velge å forsere avviklingen av produksjonen på norsk sokkel, ville andre tilbydere stå klare til å ta over. Effekten på klimaet er derfor diskutabel. Selv ville vi pådra oss en betydelig kostnad, fortsetter Olsen.Norges Bank-sjefen hadde også en rentebeskjed.- Virkningene av oljeprisfallet i 2014 har sluppet taket, og det er god vekst i både produksjon og sysselsetting. Den underliggende inflasjonen er nær inflasjonsmålet på to prosent. Hvis økonomien utvikler seg slik vi har sett for oss, blir renten satt opp, gradvis og forsiktig fremover, sier Olsen.Advarer mot kryptoNorges Bank-sjefen trekker også frem at bankenes rolle i betalingssystemet utfordres.- Små spesialiserte aktører og store globale teknologiselskaper har kastet sitt blikk på betalingstjenester. Noen av disse vil kunne integrere en egen betalingsløsning med tilbud av varer og tjenester over nett, sier Olsen.Bankene bør ifølge sentralbanksjefen møte den økte konkurransen ved å videreutvikle tjenestene de tilbyr i dag, og introdusere nye løsninger.Sentralbanksjefen peker også på ulike digitale penger og valutaer som har dukket opp de siste årene.- Bak kryptovalutaer som Bitcoin, står det verken en myndighet eller et foretak. Ansvaret er pulverisert. Ingen tar ansvar for å sikre stabilitet og tillit. Spekulasjon, manipulasjon og sikkerhetsbrudd har ført til store verdisvingninger. Kryptovalutaer er derfor uegnet som pengeenheter. Tiden vil vise om den underliggende teknologien kan bli nyttig, fortsetter han.Hele årstalen finner du her.