Norges Bank selger valuta

600 millioner kroner per dag i april.

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 600 millioner kroner hver dag i april, skriver sentralbanken på sine hjemmesider.Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE). Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten da ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE.Dette er en oppgave Norges Bank gir på vegne av staten.