Rapport viser god vekst i norsk økonomi

Disse tallene vil Norges Bank like.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om fortsatt god vekst i produksjonen, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.Forventningen er at veksten i produksjonen vil holde seg oppe det neste halvåret.Bedriftene melder nå om en årsvekst i produksjonen på 2,9 prosent, omtrent som i november.- Økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer bidrar til å løfte veksten. Fortsatt svak vekst i varehandelen og lavere boligbygging demper veksten. Kapasitetsutnyttelsen har tiltatt, og sysselsettingen har fortsatt å øke. Bedriftene anslår en årslønnsvekst på 3,0 prosent i 2019, heter det.- Kontaktene ser for seg å øke investeringene fremover, og den planlagte veksten er litt høyere enn i forrige intervjurunde, går det videre frem av rapporten.Overrasker positivtDen regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,46, ned fra 1,49 i forrige rapport (i desember).DNB Markets ventet på forhånd en nedgang til 1,44.Indikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste tre månedene kom inn på 1,43, opp fra 1,38 i forrige rapport.DNB Markets hadde også her ventet seg en liten nedgang, til 1,35.Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall, mens +5 indikerer kraftig vekst.Nordea påpekte i dagens morgenrapport at Norges Bank med denne undersøkelsen har fått de viktigste dataene før den fredag setter strek for beregningen av ny renteprognose.Denne prognosen legges frem i forbindelse med rentemøtet torsdag i neste uke (21. mars). Bygge, bygge, byggeDagens rapport viser at god vekst i næringsrettet tjenesteyting og videre oppgang i oljeleverandørindustrien har bidratt til å løfte veksten de siste tre månedene.- Flere leveranser til feltutbygging hjemme og ute, har ført til videre oppgang for oljeleverandørene. Samtidig bidrar høye offentlige investeringer i infrastruktur og bygg til vekst i bygg- og anleggsnæringen. Aktiviteten i hjemmemarkedsindustrien har tiltatt siden intervjurunden i november, særlig drevet av oppgang i byggevareindustrien, skriver Norges Bank.Den samlede veksten dempes av svak vekst i varehandelen, og det er grensehandel og lav befolkningsvekst som holder volumene nede.- Økt handel fra utenlandske nettsteder demper også salget, særlig i detaljhandelen. Videre nedgang i boligbyggingen, svakere utvikling i næringsmiddelindustrien og litt lavere vekst innen tradisjonell eksportindustri bidrar også til å begrense veksten, heter det videre.Jekker opp investeringerDet neste halvåret ser oljeleverandørene for seg høyere vekst mot hjemmemarkedet og i eksportmarkedene.- Boligbyggingen ventes å ta seg opp fremover, og bedrer markedsutsiktene i bygg- og anleggsbransjen. Kapasitetsbegrensninger hos næringsrettede tjenesteytere demper de samlede vekstforventningene, skriver sentralbanken.Kontaktene planlegger ifølge rapporten å øke investeringene med litt over seks prosent de neste 12 månedene.- Den planlagte veksten er litt sterkere enn i forrige runde. Alle næringene ser for seg at investeringene skal øke fra 2018 til 2019. Kommunene og sykehusene venter den sterkeste veksten, mens varehandelen ser for seg den svakeste investeringsveksten, heter det.- Lite ledig kapasitetAndelen bedrifter med full kapasitetsutnyttelse tiltok gjennom 2018, og har fortsatt å øke de siste tre månedene.38 prosent svarer at de ikke kan øke produksjonen uten å gjøre tilpasninger i utstyr eller sysselsetting.- Kapasitetsbegrensningene er størst i oljeleverandørnæringen, der over halvparten av bedriftene har lite ledig kapasitet. Det er store regionale forskjeller, og kapasitetsutfordringene er størst i østlandsområdet. Hos 1/5 av kontaktene begrenses veksten av at de ikke får tak i relevant arbeidskraft, går det frem av rapporten.Norges Bank påpeker videre at det er spesielt vanskelig å få tak i ansatte med IT-kompetanse.Sysselsettingen steg 0,4-0,5 prosent i hver runde i 2018, og veksttakten har ifølge rapporten fortsatt inn i 2019.- Kontaktene venter tilsvarende vekst også utover våren. Veksten er sterkest hos oljeleverandørene og tjenesteyterne, heter det.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også