Finansdepartementet vil skjerpe kapitalkravet til bankene

Foreslår å øke systemrisikokravet fra 3,0 til 4,5 prosent.

Børs

Oslo (TDN Direkt): Finansdepartementet har lagt på høring et forslag om å gradvis øke systemrisikokravet for norske og utenlandske banker fra tre prosent til 4,5 prosent i 2021. For de større bankene (IRB-bankene) legges det opp til at det økte kravet skal gjelde fra utgangen av 2019.Det skriver finansdepartementet i en pressemelding tirsdag.Utkastet innebærer også at det innføres midlertidige gulv for gjennomsnittlig risikovekting av bolig- og næringseiendomslån.Forslaget er en tilpasning til EUs kapitalkravsregelverk, som blir en del av EØS-avtalen senere i år. Departementet skriver at hensikten er å opprettholde de reelle kravene på et nivå som samsvarer med risikoen i norsk økonomi.Departementet tar sikte på å be Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om å anbefale andre lands myndigheter å anerkjenne det norske systemrisikobufferkravet, slik at det kan gjelde også for utenlandske bankers engasjementer i Norge.«Med innlemmelsen av CRR/CRD IV-regelverket blir soliditetstallene for norske og utenlandske banker mer sammenlignbare. Samtidig vil mange bankers reelle kapitalkrav gå ned, uten at den faktiske risikoen bankene står overfor har blitt redusert. For å opprettholde de samlede kapitalkravene på et nivå som samsvarer med risikoen i norsk økonomi, legger Finansdepartementet i høringsnotatet opp til å øke det såkalte systemrisikobufferkravet fra 3 til 4,5 prosent, med virkning fra 31. desember 2019 for IRB-bankene. For de øvrige bankene legger departementet opp til at det økte kravet kan fases inn frem til utgangen av 2021», skriver departementet.Videre vurderer departementet å fastsette midlertidige minstekrav for gjennomsnittlig risikovekting av slike lån på henholdsvis 20 og 35 prosent, for å sikre at norske boliglån og væringseiendom ikke gis for lave risikovekter i IRB-bankenes beregning av kapitalkrav.«De aller fleste bankene ligger om lag på eller over disse nivåene i dag. Minstekravene vil være egnet til å løfte de få bankene som måtte ligge lavere, opp på et forsvarlig nivå. Eventuelle krav vil, i tråd med CRR/CRD IV-regelverket, i første omgang gjøres gjeldende i to år. Departementet tar sikte på å be ESRB om å anbefale også dette tiltaket overfor andre lands myndigheter. Dette kan bidra til likere kapitalkrav for norske og utenlandske banker med virksomhet i Norge», heter det i meldingen.

kapitalkrav
finansdepartementet
Nyheter
Børs