På hengende håret for Dof Subsea

Obligasjonseierne bød på motstand da forslag om endringer i låneavtalene kom på bordet.

I forbindelse med fremleggelsen av tallene for første kvartal, rapporterte offshorerederiet Dof om uventede vanskeligheter knyttet til ordinær refinansiering av et lån, i lys av fortsatt utfordrende markeder, og at det sannsynligvis ville føre til at rederiet havnet i brudd med lånevilkårene i nær fremtid.Én måned senere, i slutten av juni, ble det opplyst at rederiet hadde fått utsettelse på det nevnte lånet til utgangen av november. Det ble også jobbet med løsninger for å redusere risikoen knyttet til refinansiering, samt å stabilisere situasjonen.Den ikke-navngitte banken skal ha gitt uttrykk for å ville redusere eller avslutte eksponeringen mot olje- og gassektoren.Ifølge rederikonsernet ga de nevnte hendelsene økt behov for å samordne likviditetsvilkårene i låneavtalene til datterselskapet Dof Subsea der disse varierte. Dof ASA eier 64,9 prosent av aksjene i Dof Subsea.Derfor ble det foreslått et felles krav til minimums kontantbeholdning på 400 millioner kroner for alle lån. Videre ble det foreslått å endre metoden for å beregne kontantbeholdningen, fra egenkapitalmetoden til såkalt proporsjonal basis, eller bruttometoden, for lånene der dette ikke allerede ble gjort. Blant annet de tre obligasjonslånene.Den til nå anvendte metoden medførte at frie tilgjengelige kontanter fra felles kontrollerte foretak ikke ble tatt med i kalkuleringen. Med bruttometoden blir 50 prosent av kontantene i 50 prosent-kontrollerte foretak medregnet.Bare såvidtI den forbindelse ble det innkalt til møte med eierne i rederiets tre obligasjonslån, DOFSUB07, DOFSUB08 og DOFSUB09. For førstnevnte lån innebar forslaget blant annet en økning fra 300 millioner kroner, mens for de to siste innebar det ingen endring, utover beregningsmetode. For visse banklån ville det bety en reduksjon fra 500 millioner kroner. Obligasjonseiermøtene ble avholdt onsdag, og alle endte med at forslaget ble banket igjennom. I to av møtene var det imidlertid helt på håret.Kravet til oppslutning var to tredjedeler, eller 66,67 prosent.Den faktiske oppslutningen i DOFSUB07 og DOFSUB08 endte på henholdsvis 70,43 prosent og 70,37 prosent, altså rett over det nødvendige antallet stemmer. Det fremgår av møtereferatene. På møtet blant eierne i DOFSUB09 ble forslaget godkjent med vel 90 prosent oppslutning.Ettersom det for de to sistnevnte lånene kun ble stemt over endringer i beregningsmetoden, er det trolig det investorene var misfornøyde med.Konsernets samlede usikrede obligasjonsgjeld er på om lag 2,5 milliarder norske kroner. I tillegg kommer rundt 11 milliarder kroner i sikret gjeld til 17 ulike banker- og finansinstitusjoner.- Gitt at disse endringene blir godkjent, mener konsernet at det har etablert en tilfredsstillende kortsiktig plattform, som kan bidra til å finne en langsiktig finansieringsløsning for konsernet sammen med relevante interessenter, het det i børsmeldingen datert 25. juni.Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities var hyret inn som finansielle rådgivere i forbindelse med forslaget.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også