Ny rentedom fra Norges Bank

Det var bredt ventet at renten forble uendret, i tråd med sentralbankens signaler. Nå er fasiten her.

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ifølge Bloomberg ventet alle av de 27 spurte analytikerne at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

Kronen styrket seg

Rett etter at rentedommen var offentliggjort, styrket kronen seg både mot euro og dollar. EURNOK noteres i skrivende stund til 9,96, mot 10,0 i forkant og USDNOK fra 8,99 til 8,94.

Norges Bank har siden forrige pengepolitisk rapport i september justert ned utsiktene for kronen i 2020 med over to prosent.

Begrunnelsen

Siden september i fjor er styringsrenten hevet gradvis. Pengepolitikken er blitt mindre ekspansiv. Prisveksten er nær inflasjonsmålet, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Svekkelsen av kronen vil trolig bidra til noe høyere prisvekst, mener Norges Bank. 

«Lønnsveksten ser likevel ut til å holde seg moderat fremover. Veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å avta. Med en rente nær dagens nivå er det utsikter til at inflasjonen vil holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen vil avta mot et normalt nivå», heter det i meldingen.

Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier at renten holdes nær dagens nivå fremover. Prognosen for styringsrenten er om lag uendret fra forrige rapport. En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane, mener Norges Bank. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. 

«Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, kan også renteutviklingen bli en annen enn prognosen indikerer», heter det.

Les mer i pengepolitisk rapport her.

Spådommene

Det var bredt ventet at renten forble uendret, i tråd med sentralbankens signaler. Økonomene i DNB Markets mente dessuten at Norges Bank ville signalisere at renten mest sannsynlig blir værende på dette nivået i den nærmeste tiden.

De forventet at rentebanen ville bli liggende marginalt lavere i første halvår neste år, mens det blir små endringer i rentebanen etter det.

«En klart svakere krone enn ventet er et argument for å heve rentebanen. Dessuten har rentene ute steget litt siden rentemøtet i september da den siste rentebanen ble laget. På den annen side kan svakere veksttall for norsk økonomi og et tydelig omslag i utsiktene ifølge Norges Banks regionale nettverk tilsi at styringsrenten ikke bør endres med det først», skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i morgenrapporten torsdag.

Han mente det dessuten fortsatt er usikkerhet om utviklingen internasjonalt og hvilke effekter det gir for norsk økonomi.

«Vi har grunn til å tro at markedene venter at rentebanen blir omtrent som før eller litt lavere. Med en høyere rentebane vil Norges Bank bli oppfattet som haukete», het det fra seniorøkonomen.