Liten nedgang i arbeidsledigheten i februar

LITEN NEDGANG: I februar ble det 300 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Foto: NTB scanpix

I februar ble det 300 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. 

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 500 personer.

– Den registrerte arbeidsledigheten har endret seg lite de siste månedene. Arbeidsledigheten holder seg dermed fortsatt stabil på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget på 2,2 prosent av arbeidsstyrken siden august i fjor, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har holdt seg uendret på 2,7 prosent de siste seks månedene.

Lavere ledighet 

Ved utgangen av februar var det registrert 65.400 helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer en nedgang på 2.900 personer sammenliknet med februar i fjor. 

Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken mot 2,4 prosent i februar i fjor. 

46 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

Til sammen var 79.900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av februar. Det er 4.500 færre enn i februar i fjor. 

Bruttoledigheten utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,0 prosent i februar i fjor.

Bygg og anlegg

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent.

Sammenliknet med februar i fjor var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, ned 21 prosent.

Høyest ledighet

Vestfold og Telemark hadde den høyeste ledigheten i februar med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Arbeidsledigheten var lavest i Nordland, Innlandet, Trøndelag samt Troms og Finnmark, alle med 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Det er lavere ledighet i de aller fleste fylkene sammenliknet med februar i fjor. Ledigheten har gått mest ned i Vestland, ned 13 prosent. 

I Agder var arbeidsledigheten på samme nivå som i februar i fjor, mens Viken var eneste fylke med en økning i ledigheten, opp 4 prosent.

Redusert ledighet 

Ved utgangen av februar var ledigheten høyest i aldersgruppen 20–24 år, med 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i aldersgruppen under 20 år, med 1,4 prosent.

Alle aldersgrupper hadde lavere ledighet sammenliknet med februar i fjor. Nedgangen var størst i aldersgruppen under 20 år, ned 7 prosent.

I løpet av februar ble det registrert 41.400 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. 

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg - 10 200 - og ingeniør- og ikt-fag - 4 100.