Stortinget fastslår at ny oljefondssjef ikke kan ha eierskap som kan svekke tilliten til Norges Bank

Finanskomiteen støtter hovedlinjene i kritikken fra Norges Banks representantskap.

TILLIT: – Dette handler om tilliten til en av våre viktigste institusjoner, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik, som er saksordfører. Foto: NTB Scanpix
Børs

Komiteen slår fast at ny leder for oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som kan svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank.

– Alle partier står samlet bak denne innstillingen, og det understreker alvoret i situasjonen, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Stortinget kan verken ansette eller avsette oljefondssjefer, men en samlet finanskomité mener de etiske prinsippene i Norges Bank må ligge til grunn for alle ansatte, og konkluderer i likhet med representantskapet at dette ikke er tilfelle i dag, sier Ap-lederen.

– Alvorlig konklusjon

Støre understreker at det for Arbeiderpartiet har vært viktig at en samlet komité understreker at oljefondets internasjonale arbeid med skatt og åpenhet ikke skal kunne svekkes.

– Komiteen har gått grundig inn i denne saken, og vi legger en alvorlig konklusjon på bordet i dag. Nå er det opp til finansministeren å følge dette opp overfor Norges Bank. Denne prosessen har vart for lenge allerede, og det er viktig at den nå kommer til en konklusjon, sier Støre.

– Dette handler om tilliten til en av våre viktigste institusjoner. Det handler om at vi må være sikre på at det er interessene til det norske folk som avgjør hvilke investeringer oljefondet gjør, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik, som er saksordfører.

Fakta om Tangen-innstilling fra finanskomiteen

I forbindelse med rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM (oljefondet), slår finanskomiteen fast følgende:

 • Komiteen registrerer at offentlighetsloven ikke ble overholdt på ett punkt.
 • Komiteen ser at de etiske prinsippene for Norges Bank, på punktet om at ansatte ikke kan ha interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til institusjonen, ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
 • Komiteen er bekymret for at omdømmet til Statens pensjonsfond, utlands (SPU) arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kan bli svekket.
 • Komiteen legger til grunn at Norges Banks hovedstyre har ansvar for at deres virksomhet overholder lover, retningslinjer og regler, og at tilliten og omdømmet til institusjonen ivaretas.
 • Komiteen viser til at formålet med de etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank blant annet er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank.
 • Komiteens konklusjoner etter behandlingen av rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM er at:
 • Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.
 • Leder for NBIM kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet
 • Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM
 • Komiteen merker seg at det ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet «Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet» under nærmere forutsetninger.
 • Komiteen merker seg at finansministeren vil ta kontakt med Norges Banks hovedstyre – og legger til grunn at komiteens konklusjoner følges opp, på egnet måte, og innenfor gjeldende lover og regler.
 • Komiteen legger til grunn at representantskapet fører tilsyn med det videre arbeidet fra Norges Banks hovedstyre, på vanlig måte.
Kilde: NTB

Sanner og Olsen møtes

Det er varslet et møte om saken mellom finansminister Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen senere fredag. De to holder pressekonferanse klokken 17.30.

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien.

Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

«Generelle instrukser»

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Fredag slo lovavdelingen i Justisdepartementet fast at Sanner antakelig har mulighet til å gi sentralbanken «generelle instrukser», også i konkrete ansettelsesprosesser.

nicolai tangen
stortinget
norges bank
oljefondet
hadia tajik
jonas gahr støre
Nyheter
Børs