Permitteringer – en praktisk guide

Arbeidsgiver betaler mindre og permitterte får høyere dagpenger. Anette Mellbye i Bull & Co Advokatfirma viser hvordan.

LITE Å GJØRE: Coronakrisen har medført at mange bedrifter har måttet stanse sin virksomhet. Denne frisørsalongen i Trondheim er blant dem. Foto: NTB Scanpix

Permittering fritar arbeidstager midlertidig for arbeidsplikt grunnet aktivitetssvikt. Arbeidstagerne er ansatt, og har rett og plikt til å vende tilbake når permitteringen opphører.

Permittering skal varsles skriftlig. Normalt kreves 14 dagers varsel, men hvis aktivitetssvikten skyldes coronaviruset blir det to dager. Bruk av to dagers frist må begrunnes.

Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til to dager under permittering. Totalt betaler arbeidsgiver fire arbeidsdager (to dagers varselperiode og to permitteringsdager).

Arbeidsgivere som har betalt lønn til permitterte i mer enn to dager før 20. mars 2020 vil ikke få tilbake lønnsutbetalinger fra dag tre til og med 19. mars 2020.

Alle permitterte medlemmer av Folketrygden kan søke dagpenger. Dagpenger beregnes av inntekter de siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene.

Anette Mellbye. Foto: Bull & Co Advokatfirma

Midlertidige endringer:

 • Etter arbeidsgiverperioden betaler Nav full lønn fra og med dag tre uten arbeidsplikt til dag 20, opp til 6G (599.148 kroner)
 • Deretter utbetales 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G
 • Nedre inntektsgrense for dagpenger er 0,75G (74.894 kroner) siste 12 måneder eller 2,25G (224.680 kroner) siste 36 måneder
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid for dagpenger oppheves
 • Permitterte som får redusert sin stilling med 40 prosent eller mer kan motta dagpenger

Prosessen ved permittering – åtte steg:

For en arbeidsgiver som vurderer permittering, er det viktig at de formelle reglene følges og at saklig grunn og utvelgelse kan dokumenteres.

Vi anbefaler arbeidsgivere å følge følgende prosess:

 1. Dokumentasjon av behov for permittering – vilkår: Redegjør skriftlig om forholdene som gir grunnlag for permittering. Denne vurderingen bør man vurdere å styrebehandle avhengig av selskapets størrelse.
 2. Utvelgelse av ansatte for permittering: Det må være saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte som permitteres. Begrunnelsen må være skriftlig. Utvelgelsen må henge sammen med forholdene som gjør at selskapet vurderer permittering. Det er mulig å permittere delvis, men merk at retten til dagpenger avhenger av at permitteringen minst er 40 prosent.
 3. Vurdering av lengden på permittering: Det bør gis en realistisk lengde på permitteringen. Permittering kan vare i inntil 26 uker. Det kan legges en plan for dialog med tillitsvalgte og styremøter gjennom perioden. Det er mulig å endre perioden ved behov.
 4. Møte med tillitsvalgte – drøfting: Vurderingene under punktene 1, 2 og 3 over bør drøftes med tillitsvalgte. Eventuelle innspill fra tillitsvalgte må tas med i styrets vurdering før en beslutning tas.Hvis bedriften ikke har tillitsvalgte, kan det drøftes med verneombudet. Hvis ikke bedriften har disse funksjonene, bortfaller dette punktet.
 5. Møte eller informasjon til alle ansatte for å informere om situasjonen: Arbeidsgiver bør gi informasjon til ansatte om driftssituasjonen og om at permitteringer vil bli benyttet. Dette kan gjennomføres ved elektronisk/skriftlig informasjon.
 6. Informasjon fra selskapet til Nav – varsel om mulig permittering: En arbeidsgiver som vurderer å permittere minst ti ansatte i løpet av de neste 30 dagene, må så tidlig som mulig varsle Nav.
 7. Skriftlig permitteringsvarsel sendes ansatte: Det må sendes et skriftlig varsel til hver ansatt som angir permitteringsgrunnen, stillingsprosent under permittering og permitteringstidens lengde. Varslet skal brukes av den ansatte overfor Nav som bevis på permittering.
 8. Arbeidsgivers lønnsplikt og utbetalinger fra Nav: Ansatte har krav på full lønn i varslingsperioden. Etter varslingsperioden (14 eller to arbeidsdager) og arbeidsgiverperioden (to arbeidsdager) betaler Nav.

Vi anbefaler også arbeidsgivere å kjenne til arbeidstagers rettigheter i Nav, sykepenger og andre forhold som er relevante i denne situasjonen.

Anette Mellbye

Partner og advokat i Bull & Co Advokatfirma