Skyttergravskrig på havet

Gode og langsiktige løsninger for kvotesystemet er neppe mulig uten en mer nyansert debatt, mener Henrik Grung og Knut Ivar Steinhovden i Kvale Advokatfirma.

ETTERLYSER MER NYANSERT DEBATT: Norsk fiskerinæring har åpenbart plass til både sjarker og trålere, små mottaksanlegg langs kysten og store fryseterminaler, skriver artikkelforfatterne. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Da stortingsmeldingen om kvotesystemene ble behandlet 7. mai, var debatten mer preget av svevende retorikk enn konkrete løsninger.

Innføringen av strukturkvoteordningen på 2000-tallet har vært et viktig, men kontroversielt verktøy for å øke lønnsomheten i flåteleddet. Dagens kvotesystem ivaretar formålene bak fiskeriforvaltningen, men er for komplekst og utilgjengelig. Systemet er også blitt kritisert for å forsterke eierkonsentrasjon, senest i Riksrevisjonens rapport av 28. april.

Henrik Grung. Foto: Kvale Advokatfirma
Knut Ivar Steinhovden. Foto: Kvale Advokatfirma

Ideologisk og praktisk uenighet og politisk diskusjon er viktig for å få til balanserte løsninger. Vi mener likevel at nivået på debatten ikke gjør det mulig å utforme praktisk politikk. Konfliktlinjene er klassiske – Nord-Norge mot Sør-Norge, venstresiden mot høyresiden. Fra utsiden kan man få inntrykk av at vi enten må satse på mindre kystgående fartøy for å sikre økte landinger, bearbeiding av råstoff på lokale mottak og «lys i husan» langs kysten, eller at alternativet (som utelukker førstnevnte) er at flåten strømlinjeformes for å øke effektivitet og konkurransekraft i et internasjonalt marked.

Alle påstandene er gale. Debatten må bygge på fakta

Vi kommer ikke videre hvis fokuset er låst omkring narrativer om at trålflåten snart «eier» all fisk i havet, at sunnmøringer har «ranet» Nord-Norge for kvoter, eller at det snart er slutt på at fisk landes i Nord-Norge. Alle påstandene er gale. Debatten må bygge på fakta: Hva bidrar til bærekraftig utvikling og vekst for hele landet?

Norsk fiskerinæring har åpenbart plass til både sjarker og trålere, små mottaksanlegg langs kysten og store fryseterminaler. Mangfoldet sikrer kontinuitet og stabile rammevilkår for alle fartøygrupper. Stabilitet er avgjørende for at fiskerne selv kan og vil investere langsiktig.

Løsningsalternativene er mange og komplekse – men de overordnede målene ligger klart i dagen. Næringen må samle seg om en bærekraftig og miljøriktig utnyttelse av våre felles ressurser. Det må arbeides for økt bearbeiding av råstoffet i Norge og målrettet merkevarebygging i markedet. Få bukt med de få som jukser. Sørg for best mulig kvalitet på produktet i alle ledd. Avslutt historiske feider. Sørg heller for at systemet belønner de som satser på kvalitet, effektivitet og bærekraft. Ikke undervurder den viktige betydningen store aktører har for en positiv utvikling av næringen, men sørg for at råstoffet fordeles forholdsmessig, rasjonelt og rettferdig.

Med rett forvaltning er det nok plass og nok fisk til alle.

Henrik Grung

Knut Ivar Steinhovden 

Advokater i Kvale Advokatfirma

kvale
fisk
fiskeri
fiskerinæringen
Nyheter
Debattinnlegg