Når er det forsvarlig å bryte loven?

Småaksjonærene i Bogstadveien 30 har kommet i en vanskelig situasjon. Det hjelper ikke at de ber styret og de største aksjonærene om å bryte norsk lov, mener styret i Bogstadveien 30 Byggeselskap.

SVARER: Carl Erik Krefting, Søylen Eiendom Foto: Eivind Yggeseth
Debattinnlegg

I sin artikkel «Raidet i Bogstadveien» lørdag skriver Finansavisen om beboere i Bogstadveien 30, som føler seg utsatt for tyveri og ran. De fleste aksjonærene er selv aksjeselskap og fremleier med god fortjeneste, men noen få bebor egen leilighet. Det er sistnevnte artikkelen handler om.

Kjernen i saken er om eiendommen skal sees på som et ordinært aksjeselskap eller et klassisk boligaksjeselskap. Skatt Øst, selskapets revisor BDO og flere av landets fremste jurister på området har konkludert med førstnevnte. Ingen av disse ble åpenbart ikke intervjuet av Finansavisens journalist. Også Tingretten har i en dom fra 2018 konkludert med at Bogstadveien 30 Byggeselskap AS ikke er et boligaksjeselskap, men et ordinært aksjeselskap.

At selskapet defineres som et ordinært aksjeselskap får noen konsekvenser. Kort om jussen: BDO har på grunnlag av et brev fra Skatt Øst i 2019 konstatert at en leie lavere enn markedsleie er å anse som et ulovlig utbytte og at selskapet derfor må fastsette en markedsmessig leie. I tillegg har selskapet i flere år utfakturert husleie som ikke på langt nær dekker selskapets kostnader. Driftsunderskuddet er dekket opp med et betydelig låneopptak i selskapet. Driftsunderskudd og ulovlig utbytte er bakgrunnen for at selskapet har foretatt en nødvendig økning av husleien. Å ikke gjøre det vil være straffbart for styret etter aksjeloven. Flere juridiske betenkninger er innhentet. Alle har samme konklusjon.

Visste ikke hva de kjøpte

Enkelte aksjonærer opplever husleieøkningen som urimelig. Styret forstår at disse opplever situasjonen som vanskelig. Trolig har enkelte ikke hatt nødvendig forståelse av hva de kjøpte. De avviser nå at det er grunnlag for å oppjustere husleien i tråd med føringene fra skattemyndighetene og revisor. Gjennom sin advokat mener de at selskapet skal klassifiseres som et boligaksjeselskap og ikke et ordinært aksjeselskap – i strid med tolkningen til Tingretten, Skatt Øst, vår revisor BDO, en BI-professor og noen av landets fremste juridiske skatterådgivere. Foreslått løsning er altså at selskapets styre bevisst skal bryte loven.

Denne saken dreier seg ikke om et «raid» av Bogstadveien 30. I motsetning til hva artikkelen kan gi inntrykk av tjener ikke selskapets største aksjonærer noe mer på at selskapet sees på som et ordinært aksjeselskap. Nå varsler advokaten et nytt søksmål. I mellomtiden må styret sørge for at selskapet følger loven. Noe annet ville vært uforsvarlig.

Styret i Bogstadveien 30 Byggeselskap AS ved Lillian Krogh, Hege Brattlid, Odd Ekholt, Frode Bauman og Carl Erik Krefting