Publisert 30. sep. 2020 kl. 19.39
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 577 ord
POSITIVE: Etter vår vurdering har EU funnet en god balanse mellom harmonisering og samtidig opprettholdelse av velfungerende nasjonale markeder, skriver Erik Johansen (bildet) og Michael Hurum Cook. Foto: Eivind Yggeseth

Obligasjoner med fortrinnsrett – en norsk suksesshistorie

OMF utgjør nå om lag halvparten av bankenes markedsfinansiering og omtrent en fjerdedel av total finansiering, skriver Erik Johansen og Michael Hurum Cook i Finans Norge.

Obligasjoner med fortrinnsrett, også kjent som OMF, har på få år vokst frem til å bli den viktigste kilden til markedsfinansiering for bankene. Nå skal det norske regelverket videreutvikles og i større grad harmoniseres internt i EØS. Dette arbeidet vil bidra til å styrke det norske verdipapirmarkedet, og sikre bankene diversifisert og langsiktig finansiering.

Michael Hurum Cook. Foto: Finans Norge

Regelverket for å kunne utstede OMF i Norge var på plass før finanskrisen. I løpet av de siste 13 årene har det vært kraftig vekst i dette markedet, og det er i dag 24 aktive norske OMF-foretak. OMF utgjør nå om lag halvparten av bankenes markedsfinansiering og omtrent en fjerdedel av total finansiering.

Ifølge tall fra Oslo Børs hadde de norske foretakene ved utgangen av 2019 et totalt utestående volum på om lag 450 milliarder norske kroner. Til sammenligning er det norske statsobligasjonsmarkedet på om lag 400 milliarder. Legger vi til utstedelser i utenlandsk valuta, er det samlede OMF-volumet per i dag i overkant av 1.400 milliarder målt i norske kroner. Det plasserer Norge som den åttende største jurisdiksjonen globalt.

OMF-markedet er altså vesentlig større enn det norske statsobligasjonsmarkedet. Dessuten er det preget av god likviditet, noe som også kommer til uttrykk ved behandlingen i likviditetskravene for banker og andre kredittinstitusjoner. Videre har instrumentet per definisjon lav kredittrisiko. Både fordi investor og derivatmotpart har fortrinnsrett mot en konkret, adskilt sikkerhetsmasse, men også fordi eiendelene som inngår i denne må tilfredsstille strenge krav.

Kilde: Finanstilsynet

For bankene har OMF bidratt til investordiversifisering og lengre løpetid på finansieringen. Dessuten har instrumentet bevist seg motstandsdyktig i perioder med markedsuro. Mange banker har gått sammen om etablering av OMF-foretak. Dette har gitt mindre og mellomstore banker anledning til å oppnå tilstrekkelig volum og nå investorer utenfor landets grenser. De siste par årene er OMF også blitt et sentralt verktøy for grønn finansiering.

Fremveksten av ulike nasjonale markeder med ulike regelverk har vært EUs utgangspunkt for harmonisering av et felles europeisk regelverk. Etter vår vurdering har EU funnet en god balanse mellom harmonisering og samtidig opprettholdelse av velfungerende nasjonale markeder. Et slikt kompromiss innebærer at det vil være nasjonalt handlingsrom på en rekke områder.

I Norge har Finanstilsynet fremmet et forslag til norsk gjennomføring, og vi mener tilsynet har levert en god utredning. I den nylig avsluttede høringsrunden har Finans Norge påpekt at det er avgjørende at det nasjonale handlingsrommet utnyttes på en hensiktsmessig måte i tråd med intensjonen om harmonisering. Ikke minst må norske myndigheter se hen til hvordan regelverkene gjennomføres i de andre nordiske landene. Det er lagt opp til at regelverket skal vedtas sommeren 2021, med ikrafttredelse i juli 2022.

En europeisk studie utført på oppdrag fra EU-kommisjonen har indikert en mulig besparelse på om lag 0,05 prosent

Et modernisert regelverk gir blant annet forventninger om økt tillit og etterspørsel fra investorer. En kvantifisering av nettoeffekten av det nye regelverket er selvsagt vanskelig å anslå, men en europeisk studie utført på oppdrag fra EU-kommisjonen har indikert en mulig besparelse på om lag 0,05 prosent. En teoretisk sammenligning av endring i totale lånekostnader under nytt og gammelt regelverk med dagens volum, tilsier dermed at besparelsen for norske banker over tid kan komme opp i 700 millioner kroner årlig.

En harmonisering og videreutvikling av et allerede solid rammeverk for OMF i Norge vil styrke instrumentets posisjon som finansieringskilde og investeringsobjekt. Det vil være positivt for det norske verdipapirmarkedet og sikre bankene diversifisert og lang finansiering.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Michael Hurum Cook 

Senioranalytiker i Finans Norge